Dostawa Materiałów Opatrunkowych Do SP ZOZ WSPR w Białymstoku

Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane .pdf [203.1 kB] SWZ EOP.332.15.22  .pdf [822.3 kB] Identyfikator postępowania: d17ca016-43ee-49f6-aec9-5d6a5bad1695 Link do prowadzonego postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/d17ca016-43ee-49f6-aec9-5d6a5bad1695 Termin składania ofert: 23.05.2022 r., g. 10.00