Ogłoszenie o licytacji

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku ul. Poleska 89 ogłasza przetarg ustny (licytację) na n/w środki trwałe:

 1. Samochód specjalny sanitarny Mercedes – Benz Sprinter nr rej. BI 4720H, rok produkcji 2009, przebieg od początku eksploatacji 379305 km, uszkodzony silnik, cena
  wywoławcza – 7 000,00 – zł zwolniony z podatku VAT.
 2. Samochód specjalny sanitarny Mercedes – Benz Sprinter nr rej. BI 8921S, rok produkcji 2014, przebieg od początku eksploatacji 320960 km, uszkodzone nadwozie, cena
  wywoławcza – 14 700,00 – zł zwolniony z podatku VAT.

Warunki przetargu:

 1. Przetarg na w/w środki trwałe odbędzie się w dniu 10 stycznia 2023 roku
  o godzinie 1000
  w SP ZOZ WSPR w Białymstoku przy ul. Pogodna 22 pok. 8.
 2. Środki trwałe można obejrzeć w SP ZOZ WSPR w Białymstoku ul. Pogodna 22,
  w dniu 3 stycznia 2023 roku, w godz. 800 – 1400.
 3. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej środka trwałego na rachunek bankowy SP ZOZ WSPR w Białymstoku o numerze
  03 1500 1344 1213 4006 0375 0000, najpóźniej w dniu przetargu tj. 10 stycznia 2023 r.
  do godz. 940.
 4. Wadium przepada na rzecz Sprzedawcy, jeżeli żaden z obecnych uczestników licytacji
  nie zaoferuje ceny nabycia równej, co najmniej cenie wywoławczej.
 5. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone
  po dokonaniu wyboru oferty, a oferentowi, którego oferta została przyjęta, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia środka trwałego. Nabywca, który nie uiści ceny nabycia w terminie wyznaczonym przez prowadzącego przetarg ustny (licytację) traci prawo do zakupu środka trwałego oraz zwrotu wadium.
 6. Oferta złożona w toku przetargu przestaje wiązać, gdy została wybrana inna oferta albo,
  gdy przetarg został zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert.
 7. Zastrzega się unieważnienie przetargu w każdym czasie bez podania przyczyn.
 8. Ogłoszenie wyników przetargu nastąpi w dniu 10 stycznia 2023 roku na tablicy ogłoszeń
  w siedzibie Sprzedającego.
 9. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu znajdują się na stronie internetowej www.pogotowie.bialystok.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sprzedającego.
 10. Osobą uprawnioną do udzielania informacji dotyczącej przetargu ustnego (licytacji) jest
  Pan Andrzej Puciłowski – tel: 85 74 22 066 lub 500 215 479

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania czynności ratownika medycznego lub pielęgniarki/pielęgniarza systemu

OGŁOSZENIE Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku ul. Poleska 89, 15-874 Białystok, tel. (85) 663 73 01 na podstawie art. 26 ustawy z 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2021.711 j.t.) Ogłasza konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania czynności ratownika medycznego… Czytaj więcej…

Dostawa Płynów Infuzyjnych na potrzeby SP ZOZ WSPR w Białymstoku

ogłoszenie o zamówieniu EOP.332.33.22.pdf [48.8 kB]

Specyfikacja Warunków Zamówienia EOP.332.33.22 .pdf [784.6 kB]

Wyjaśnienia treści SWZ .pdf [304.9 kB]

informacja o planowanej kwocie zamówienia.pdf [195.5 kB]

Identyfikator postępowania: d5990630-f4ab-4cef-9d8f-b864d20ff182

Link do strony prowadzonego postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/d5990630-f4ab-4cef-9d8f-b864d20ff182

Termin składania ofert: 29.12.2022 r. g. 9.00

informacja z otwarcia    [366 KB]

informacja o wyborze EOP.332.33.22 .pdf [128.4 kB]