Ogłoszenie o licytacji

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku ul. Poleska 89 ogłasza przetarg ustny (licytację) na n/w środki trwałe: Warunki przetargu:

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania czynności ratownika medycznego lub pielęgniarki/pielęgniarza systemu

OGŁOSZENIE Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku ul. Poleska 89, 15-874 Białystok, tel. (85) 663 73 01 na podstawie art. 26 ustawy z 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2021.711 j.t.) Ogłasza konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania czynności ratownika medycznego… Czytaj więcej…

Dostawa Płynów Infuzyjnych na potrzeby SP ZOZ WSPR w Białymstoku

ogłoszenie o zamówieniu EOP.332.33.22.pdf [48.8 kB] Specyfikacja Warunków Zamówienia EOP.332.33.22 .pdf [784.6 kB] Wyjaśnienia treści SWZ .pdf [304.9 kB] informacja o planowanej kwocie zamówienia.pdf [195.5 kB] Identyfikator postępowania: d5990630-f4ab-4cef-9d8f-b864d20ff182 Link do strony prowadzonego postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/d5990630-f4ab-4cef-9d8f-b864d20ff182 Termin składania ofert: 29.12.2022 r. g. 9.00 informacja z otwarcia    [366 KB] informacja o wyborze EOP.332.33.22 .pdf [128.4 kB]