Dostawa energii Elektrycznej na potrzeby SP ZOZ WSPR w Białymstoku EOP.332.14.23

Ogłoszenie o zamówieniu    [.pdf, 139 KB]

Specyfikacja Warunków Zamówienia EOP.332.14.23 [.pdf 830 KB]

Formularz ofertowy i inne załączniki do SWZ EOP.332.14.23 [.rtf 350 KB]

Informacja o kwocie [.pdf 48,3 KB]

Informacja o unieważnieniu postępowania EOP.332.14.23 [.pdf 288 KB]

Identyfikator postępowania: ocds-148610-b1693d75-81fc-11ee-9aa3-96d3b4440790

Strona prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-b1693d75-81fc-11ee-9aa3-96d3b4440790

Termin składania ofert: 22.11.2023 r. g. 9.00