Przetarg Nieograniczony Na Dostawę Materiałów Medycznych

Ogłoszenie nr 503392-N-2020 z dnia 17-01-2020 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku: Dostawa materiałów medycznych na potrzeby SP ZOZ WSPR w Białymstoku
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

Ogłoszenie opublikowane EOP.332.2.20

SIWZ.332.2.20

Wyjaśnienia treści SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

Sprostowanie informacji z otwarcia

Informacja o wyborze oferty EOP.332.2.20