Przetarg nieograniczony na dostawę jednorazowych elektrod wielofunkcyjnych

Ogłoszenie nr 520757-N-2020 z dnia 2020-03-09 r.
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w BiałymstokuDostawa jednorazowych elektrod wielofunkcyjnych

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie