Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania czynności ratownika medycznego lub pielęgniarki/pielęgniarza systemu

OGŁOSZENIE 

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu  Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku Poleska 89, 15-874 Białystok, tel. (85) 663 73 01 na podstawie art. 26 ustawy z 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2020.295 j.t.)

 

Ogłasza konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania czynności:

 

 • ratownika medycznego lub pielęgniarki/pielęgniarza systemu oraz ratownika medycznego/ lub pielęgniarki/ pielęgniarza w zespołach transportowych (w tym również medyczne zabezpieczenie imprez)
 • ratownika medycznego lub pielęgniarki/pielęgniarza systemu, w tym z uprawnieniami do kierowania pojazdem uprzywilejowanym w zespołach systemu oraz ratownika medycznego/ lub pielęgniarki/ pielęgniarza    w   zespołach transportowych ( w tym również medyczne zabezpieczenie imprez) w tym z uprawnieniami do prowadzenia pojazdu uprzywilejowanego)

od 01.08.2020 r. w

 • ZPD Białystok z podstacjami,
 • ZPD Mońki,
 1. Konkurs ofert przewiduje możliwość złożenia oferty na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania powyższych czynności tylko w jednym Zakładzie Pomocy Doraźnej na obszarze działa SP ZOZ WSPR w Białymstoku. Dotyczy to również osób podsiadających umowy z
  SP ZOZ WSPR w Białymstoku w powyższym zakresie.
 2. Przewidywany termin udzielania świadczeń zdrowotnych– 01.08.2020 r. godz. 7.00,8.00*– 31.03.2022 r. godz.7.00,8.00* z możliwością jej przedłużenia.
 3. Szacunkowa liczba ubezpieczonych i innych osób uprawnionych do świadczeń zdrowotnych na obszarze działania SP ZOZ WSPR w Białymstoku – ok. 711.000 osób.

 

 

Formularz ofertowy oraz inne wymagane dokumenty związane z ofertą będą dostępne

od dnia 2 lipca 2020  r. w Dziale Kadr i Płac SP ZOZ WSPR w Białymstoku,

 1. Poleska 89, pok. 210. oraz na stronie internetowej www.wspr.bialystok.pl

 

Składanie ofert w terminie do 13.07.2020 r.

w Dziale Kadr i Płac SP ZOZ WSPR w Białymstoku, Poleska 89, pokój 210, tel. 85 663 73 47 (do godz. 15.00)

 • Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.07.2020  r.  o godz. 9.00.
 • Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie nie dłuższym, niż do dnia 21.07.2020 r. w siedzibie
  SP ZOZ WSPR w Białymstoku, a wyniki będą dostępne na stronie internetowej wspr.bialystok.pl
 • Udzielający zamówienia informuje, iż zostaną przeprowadzone testy z wiedzy medycznej i testy z wiedzy o ruchu drogowym wraz z praktycznym testem jazdy próbnej ambulansem, z wyłączeniem:
 1. test z wiedzy o ruchu drogowym wraz z praktycznym testem jazdy próbnej ambulansem nie dotyczy osób aktualnie zatrudnionych do wykonywania czynności prowadzenia pojazdu uprzywilejowanego w
  SP ZOZ WSPR w Białymstoku, a także osób, które posiadają potwierdzone doświadczenie zawodowe w tym zakresie,
 2. test z wiedzy medycznej nie dotyczy osób aktualnie zatrudnionych w SP ZOZ WSPR w Białymstoku na stanowisku ratownika medycznego/plg systemu (w tym z uprawnieniami do prowadzenia pojazdu uprzywilejowanego).
 • Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo odwołania konkursu, zmiany terminu rozstrzygnięcia oraz przesunięcia terminu składania ofert – bez podania przyczyn.
 • Oferent ma prawo do złożenia protestu w toku postępowania konkursowego i odwołania dotyczącego rozstrzygnięcia postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 • Termin związania ofertą kończy się 30 dnia od upływu terminu składania ofert.

 

 

Białystok, 2 lipca 2020 r.

 

 

2- WYNIKI