Ogłoszenie o wynajmie lokalu użytkowego mieszczącego się w budynku SP ZOZ WSPR w Białymstoku

OGŁOSZENIE

 

 1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku ogłasza przetarg pisemny na wynajem wolnego lokalu użytkowego mieszczącego się w budynku SP ZOZ WSPR w Białymstoku przy
  Poleskiej 89, na okres do 3 lat.
 2. Przeznaczenie lokali:

Lokal użytkowy, mieszczący się na parterze budynku SP ZOZ WSPR w Białymstoku przy
ul. Poleskiej 89, o łącznej powierzchni 20,00 m² – z przeznaczeniem na prowadzenie działalności w zakresie usług medycznych.

 1. Przetarg na w/w lokal odbędzie się w dniu 2 października 2020 roku o godzinie 10.15
  w SP ZOZ WSPR w Białymstoku przy ul. Poleskiej 89 119.
 2. Wywoławcza stawka czynsz najmu za 1 m² powierzchni użytkowej miesięcznie wynosić będzie: 30,12 zł netto (37,05 zł brutto)

Stawka czynszu obejmuje wszelkie opłaty eksploatacyjne związane z użytkowaniem lokalu
z wyjątkiem prądu oraz wody i ścieków, które będą rozliczane na podstawie ryczałtu
w wysokości 30 zł netto miesięcznie.

 1. Wybór oferty nastąpi wg kryteriów – najkorzystniejszej ceny czynszu wynajmu.
 2. Oferent, który złożył ofertę z najwyższą ceną brutto w wyniku przeprowadzenia pisemnego przetargu nieograniczonego wygrywa przetarg z zastrzeżeniem pkt. 7.
 3. Dotychczasowemu najemcy lub dzierżawcy przysługuje pierwszeństwo w zawarciu umowy na dotychczas zajmowany lokal na dalszy okres, pod warunkiem, że dotychczasowy najemca:
 4. wziął udziału w ogłoszonym przetargu,
 5. wywiązywał się dotychczas z postanowień umowy,
 6. w terminie 1 dnia od zakończenia przetargu złoży oświadczenie o przyjęciu najwyższej stawki jako własnej (w przypadku nie zaproponowania najwyższej stawki).
 7. Oferent, który wygra przetarg jest zobowiązany w terminie 7 dni od zakończenia przetargu do zawarcia umowy najmu której projekt stanowi załącznik nr 2 do warunków przetargu.
 8. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej przelewem na rachunek bankowy SP ZOZ WSPR w Białymstoku, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok: A/s rachunku bankowego: 03 1500 1344 1213 4006 0375 0000. Kwota wadium musi znaleźć się na koncie Wynajmującego w dniu przetargu do godz. 9.45.
 9. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników nie zaoferuje ceny wywoławczej lub wyższej.
 10. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu pisemnego bez podania przyczyn.
 11. Lokal można oglądać codziennie w godzinach 9:00 – 14:00.
 12. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu znajdują się na stronie internetowej pogotowie.bialystok.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie SP ZOZ WSPR
  w Białymstoku przy ul. Poleskiej 89.

Białystok, dnia 18 września 2020 roku.