Przetarg nieograniczony na dostawę środków ochrony osobistej

Ogłoszenie nr 594487-N-2020 z dnia 2020-10-09 r.
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w BiałymstokuDOSTAWA ŚRODKÓW OCHRONY OSOBISTEJ

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

 

Tak

Nazwa projektu lub programu
Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014- 2020, w ramach osi priorytetowej VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.4 Infrastruktura społeczna, Poddziałanie 8.4.1. Infrastruktura ochrony zdrowia, Typ projektu: Projekty skierowane na rzecz walki z koronawirusem SARS-CoV-2. Nr projektu WND- RPPD.08.04.01-20-0083/20 pn. „Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego ”

 
 
 
 
Identyfikator postępowania e4d925ba-ed70-4362-b493-223b672f8770

UWAGA NOWY TERMIN :

Termin składania ofert: 21.10.2020 r. godz. 10.00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.10.2020 r., w siedzibie Zamawiającego przy  ul. Poleskiej 89 pok. 122 o godzinie 10.15.

Informacja z otwarcia

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w części 1oraz unieważnieniu postępowania w częściach 2,4

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w części 3