Ogłoszenie o licytacji środków trwałych – agregat prądotwórczy

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku ul. Poleska 89 ogłasza I przetarg ustny (licytację) na sprzedaż n/w środka trwałego:

 

Agregat prądotwórczy stacjonarny – nr fab. 491928; rok produkcji 1985;

              Cena wywoławcza brutto – 6.150,- zł (w tym podatek VAT – 23%)

 

Warunki przetargu:

1. I Przetarg na w/w środek trwały odbędzie się w dniu 30 stycznia 2014 roku o godzinie 9.00w SP ZOZ WSPR w Białymstoku przy ul. Poleskiej 89  pok. 122.

2. W przypadku nie dojścia do skutku I-go przetargu, II przetarg odbędzie się w dniu 30 stycznia 2014 roku o godzinie 9.15 w SP ZOZ WSPR w Białymstoku przy ul. Poleskiej 89  pok. 122. Cena wywoławcza w/w środka trwałego zostanie obniżona do 75% ceny wywoławczej obowiązującej w I przetargu ustnym (licytacji) i wynosi: 4.612,50 zł (w tym podatek VAT – 23%)

 

3. W przypadku nie dojścia do skutku II-go przetargu, III przetarg odbędzie się w dniu 30 stycznia 2014 roku o godzinie 9:30 w SP ZOZ WSPR w Białymstoku przy ul. Poleskiej 89  pok. 122. Cena wywoławcza w/w środka trwałego zostanie obniżona do 50% ceny wywoławczej obowiązującej w I przetargu ustnym (licytacji) i wynosi: 3.075,-  zł (w tym podatek VAT – 23%)

4. Środek trwały można obejrzeć na SP ZOZ WSPR w Białymstoku ul. Pogodna 22 na 7 dni przed terminem przetargu, tj.  23 stycznia 2014  roku, w godz. 800 – 1400.

5. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej środka trwałego do kasy SP ZOZ WSPR w Białymstoku przy ul. Poleskiej 89 w dniu przetargu do godz. 8.45 w I przetargu, do godz. 9.00 w II przetargu i do godz. 9.15 w III przetargu lub przelewem na rachunek bankowy SP ZOZ WSPR w Białymstoku, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok: A/s rachunku bankowego: KB S.A. II O / Białystok: 03 1500 1344 1213 4006 0375 0000. Kwota wadium musi znaleźć się na koncie Sprzedającego w dniu przetargu do godz. 8.45 w I przetargu, do godz. 9.00 w II przetargu, i do godz. 9.15 w III przetargu.

6. Wadium przepada na rzecz Sprzedawcy, jeżeli żaden z uczestników licytacji nie zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej oraz jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta uchyli się od podpisania umowy

7. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone po dokonaniu wyboru oferty, a oferentowi, którego oferta została przyjęta, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia środka trwałego. Nabywca, który nie uiści ceny nabycia w terminie wyznaczonym przez prowadzącego przetarg ustny ( licytację ) traci prawo do zakupu środka trwałego oraz złożonego wadium.

8. Oferta złożona w toku przetargu przestaje wiązać, gdy została wybrana inna oferta albo gdy przetarg został zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert

9. Zastrzega się unieważnienie przetargu w każdym czasie bez podania przyczyn.

  1. Ogłoszenie wyników przetargu nastąpi dnia 30 stycznia 2014 roku.
  2.  Szczegółowe informacje dotyczące przetargu znajdują się na stronie internetowej www.wspr.bialystok.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sprzedającego.
  3. Osobą uprawnioną do udzielania informacji dotyczących przetargu ustnego ( licytacji ) jest Pan         inż. Andrzej Ludkiewicz tel. 85 74 28 534.