Ogłoszenie o licytacji pojazdów i urządzeń medycznych defibrylatorów

OGŁOSZENIE

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku ul. Poleska 89 ogłasza przetarg ustny (licytację) na n/w środki trwałe:

 1. Samochód specjalny sanitarny Mercedes – Benz Sprinter nr rej. BI 14627, rok produkcji 2001, cena wywoławcza – 5900, – zł w tym podatek VAT – 23%
 2. Samochód specjalny sanitarny Fiat Ducato, nr rej. BI 65315, rok produkcji 2004,
  cena wywoławcza – 6000, – zł zwolniony z podatku VAT.
 3. Samochód specjalny sanitarny Fiat Ducato, nr rej. BI 79798, rok produkcji 2005,
  cena wywoławcza – 7000, – zł zwolniony z podatku VAT.
 4. Samochód specjalny sanitarny Fiat Ducato nr rej. BI 79799, rok produkcji 2005,
  cena wywoławcza – 8000, – zł zwolniony z podatku VAT.
 5. Samochód specjalny sanitarny Fiat Ducato nr rej. BI 79801, rok produkcji 2005,
  cena wywoławcza – 6500, – zł zwolniony z podatku VAT.
 6. Samochód specjalny sanitarny Fiat Ducato nr rej. BI 79143, rok produkcji 2005,
  cena wywoławcza – 7700, – zł zwolniony z podatku VAT.
 7. Samochód specjalny sanitarny Fiat Doblo nr rej. BI 80416, rok produkcji 2005,
  cena wywoławcza – 7500, – zł zwolniony z podatku VAT.
 8. Samochód specjalny sanitarny Fiat Doblo nr rej. BI 1481K, rok produkcji 2010,
  cena wywoławcza – 7500, – zł zwolniony z podatku VAT.
 9. Samochód specjalny sanitarny Mercedes-Benz Sprinter 315 CDI AMBULANS nr rej.
  BI 9857F, rok produkcji 2008, cena wywoławcza – 9500, – zł zwolniony z podatku VAT.
 10. Samochód specjalny sanitarny Mercedes-Benz Sprinter 315 CDI AMBULANS nr rej.
  BI 9858F, rok produkcji 2008, cena wywoławcza –4300, – zł zwolniony z podatku VAT.
 11. Samochód specjalny sanitarny Fiat Doblo 263 AMBULANS nr rej. BI 1479K, rok produkcji 2010, cena wywoławcza – 4500, – zł w tym podatek VAT – 23%
 1. Urządzenie medyczne – defibrylator Zoll Medical M-Series nr. fab. T09I115225,
  rok produkcji 2009, cena wywoławcza – 4099, – zł. zwolniony z podatku VAT.
 2. Urządzenie medyczne – defibrylator Zoll Medical M-Series nr. fab. T09I115221,
  rok produkcji 2009, cena wywoławcza – 4099, – zł. zwolniony z podatku VAT.
 3. Urządzenie medyczne – defibrylator Zoll Medical M-Series nr. fab. T09I115222,
  rok produkcji 2009, cena wywoławcza – 4099, – zł. zwolniony z podatku VAT.
 4. Urządzenie medyczne – defibrylator Zoll Medical M-Series nr. fab. T09I115226,
  rok produkcji 2009, cena wywoławcza – 4099, – zł. zwolniony z podatku VAT.
 5. Urządzenie medyczne – defibrylator Zoll Medical M-Series nr. fab. T08I105691,
  rok produkcji 2008, cena wywoławcza – 3899, – zł. zwolniony z podatku VAT.
 6. Urządzenie medyczne – defibrylator Zoll Medical M-Series nr. fab. T08I105694,
  rok produkcji 2008, cena wywoławcza – 3899, – zł. zwolniony z podatku VAT.
 7. Urządzenie medyczne – defibrylator Zoll Medical M-Series nr. fab. T08I105690,
  rok produkcji 2008, cena wywoławcza – 3899, – zł. zwolniony z podatku VAT.
 8. Urządzenie medyczne – defibrylator Zoll Medical M-Series nr. fab. T08I107031,
  rok produkcji 2008, cena wywoławcza – 3899, – zł. zwolniony z podatku VAT.
 9. Urządzenie medyczne – defibrylator Zoll Medical M-Series nr. fab. T08I105693,
  rok produkcji 2008, cena wywoławcza – 3899, – zł. zwolniony z podatku VAT.
 10. Urządzenie medyczne – defibrylator Zoll Medical M-Series nr. fab. T09I115219,
  rok produkcji 2009, cena wywoławcza – 4099, – zł. zwolniony z podatku VAT.
 11. Urządzenie medyczne – defibrylator Zoll Medical M-Series nr. fab. T09I115224,
  rok produkcji 2009, cena wywoławcza – 4099, – zł. zwolniony z podatku VAT.
 12. Urządzenie medyczne – defibrylator Zoll Medical M-Series nr. fab. T09I115215,
  rok produkcji 2009, cena wywoławcza – 4099, – zł. zwolniony z podatku VAT.
 13. Urządzenie medyczne – defibrylator Zoll Medical M-Series nr. fab. T09H114514,
  rok produkcji 2009, cena wywoławcza – 4099, – zł. zwolniony z podatku VAT.

Warunki przetargu:

 1. Przetarg na w/w środki trwałe odbędzie się w dniu 4 grudnia 2020 roku o godzinie 9:30
  w SP ZOZ WSPR w Białymstoku przy ul. Pogodna 22 pok. 8.
 2. Środki trwałe można obejrzeć w SP ZOZ WSPR w Białymstoku ul. Pogodna 22, w dniu
  27 listopada 2020 roku, w godz. 800 – 1400.
 3. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej środka trwałego na rachunek bankowy SP ZOZ WSPR w Białymstoku o numerze 03 1500 1344 1213 4006 0375 0000, najpóźniej w dniu przetargu tj. 4 grudnia 2020 r. do godz. 9.15.
 4. Wadium przepada na rzecz Sprzedawcy, jeżeli żaden z obecnych uczestników licytacji nie zaoferuje ceny nabycia równej, co najmniej cenie wywoławczej.
 5. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone po dokonaniu wyboru oferty, a oferentowi, którego oferta została przyjęta, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia środka trwałego. Nabywca, który nie uiści ceny nabycia w terminie wyznaczonym przez prowadzącego przetarg ustny (licytację) traci prawo do zakupu środka trwałego oraz zwrotu wadium.
 6. Oferta złożona w toku przetargu przestaje wiązać, gdy została wybrana inna oferta albo, gdy przetarg został zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert.
 7. Zastrzega się unieważnienie przetargu w każdym czasie bez podania przyczyn.
 8. Ogłoszenie wyników przetargu nastąpi w dniu 4 grudnia 2020 roku na tablicy ogłoszeń
  w siedzibie Sprzedającego.
 9. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu znajdują się na stronie internetowej www.pogotowie.bialystok.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sprzedającego.
 10. Osobą uprawnioną do udzielania informacji dotyczących przetargu ustnego (licytacji) jest
  Pan Andrzej Puciłowski – tel: 85 74 22 066 lub 500 215 479.