Ogłoszenie o przetargu na wynajem lokalu użytkowego o powierzchni 87 m

OGŁOSZENIE

 

 1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku ogłasza przetarg pisemny na wynajem lokalu użytkowego mieszczącego się w budynku Stacji Obsługi SP ZOZ WSPR w Białymstoku przy ul. Pogodnej 22, na okres do 3 lat.
 2. Przeznaczenie lokali:

Lokal użytkowy, mieszczący się w budynku SP ZOZ WSPR w Białymstoku (budynek stacji obsługi), o łącznej powierzchni 87 m² – na pomieszczenie magazynowe.

 1. Przetarg na w/w lokal odbędzie się w dniu 31 grudnia 2020 roku o godzinie 10.15 w SP ZOZ WSPR w Białymstoku przy ul. Poleskiej 89 119.
 2. Wywoławcza stawka czynsz najmu za 1 m² powierzchni użytkowej miesięcznie wynosić będzie – 17,35 zł netto (21,34 zł brutto).

Stawka czynszu obejmuje wszelkie opłaty eksploatacyjne związane z użytkowaniem lokalu

z wyjątkiem prądu oraz wody i ścieków, które będą rozliczane na podstawie ryczałtu
w wysokości 30 zł netto miesięcznie.

 1. Wybór oferty nastąpi wg kryteriów – najkorzystniejszej ceny czynszu wynajmu.
 2. Oferent, który złożył ofertę z najwyższą ceną brutto w wyniku przeprowadzenia pisemnego przetargu nieograniczonego wygrywa przetarg z zastrzeżeniem pkt 7.
 3. Dotychczasowemu najemcy lub dzierżawcy przysługuje pierwszeństwo w zawarciu umowy na dotychczas zajmowany lokal na dalszy okres, pod warunkiem, że dotychczasowy najemca:

– wziął udziału w ogłoszonym przetargu,

– wywiązywał się dotychczas z postanowień umowy,

– w terminie 1 dnia od zakończenia przetargu złoży oświadczenie o przyjęciu najwyższej stawki jako własnej (w przypadku nie zaproponowania najwyższej stawki).

 1. Oferent, który wygra przetarg jest zobowiązany w terminie 14 dni od zakończenia przetargu do zawarcia umowy najmu której projekt stanowi załącznik nr 2 do warunków przetargu.
 2. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, przelewem na rachunek bankowy SP ZOZ WSPR w Białymstoku, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok: A/s rachunku bankowego: 03 1500 1344 1213 4006 0375 0000. Kwota wadium musi znaleźć się na koncie Wynajmującego w dniu przetargu do godz. 8.45.
 3. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników nie zaoferuje ceny wywoławczej lub wyższej..
 4. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku zastrzega sobie prawo do unieważnienie przetargu ustnego (licytacji) bez podania przyczyn.
 5. Lokal można oglądać codziennie w godzinach 9:00 – 14:00.
 6. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu znajdują się na stronie internetowej pogotowie.bialystok.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie SP ZOZ WSPR
  w Białymstoku przy ul. Poleskiej 89.

Białystok, dnia 17 grudnia 2020 roku.