Ogłoszenie o licytacji urządzeń medycznych defibrylatorów

 

OGŁOSZENIE

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku ul. Poleska 89 ogłasza przetarg ustny (licytację) na n/w środki trwałe:

 

 1. Urządzenie medyczne – defibrylator Zoll Medical M-Series nr. fab. T09I115225,
  rok produkcji 2009, cena wywoławcza – 2305,68, – zł. zwolniony z podatku VAT.
 2. Urządzenie medyczne – defibrylator Zoll Medical M-Series nr. fab. T09I115221,
  rok produkcji 2009, cena wywoławcza – 2305,68, – zł. zwolniony z podatku VAT.
 3. Urządzenie medyczne – defibrylator Zoll Medical M-Series nr. fab. T09I115222,
  rok produkcji 2009, cena wywoławcza – 2305,68, – zł. zwolniony z podatku VAT.
 4. Urządzenie medyczne – defibrylator Zoll Medical M-Series nr. fab. T09I115226,
  rok produkcji 2009, cena wywoławcza – 2305,68, – zł. zwolniony z podatku VAT.
 5. Urządzenie medyczne – defibrylator Zoll Medical M-Series nr. fab. T08I105691,
  rok produkcji 2008, cena wywoławcza – 2193,19, – zł. zwolniony z podatku VAT.
 6. Urządzenie medyczne – defibrylator Zoll Medical M-Series nr. fab. T08I105694,
  rok produkcji 2008, cena wywoławcza – 2193,19, – zł. zwolniony z podatku VAT.
 7. Urządzenie medyczne – defibrylator Zoll Medical M-Series nr. fab. T08I105690,
  rok produkcji 2008, cena wywoławcza – 2193,19, – zł. zwolniony z podatku VAT.
 8. Urządzenie medyczne – defibrylator Zoll Medical M-Series nr. fab. T08I107031,
  rok produkcji 2008, cena wywoławcza – 2193,19, – zł. zwolniony z podatku VAT.
 9. Urządzenie medyczne – defibrylator Zoll Medical M-Series nr. fab. T08I105693,
  rok produkcji 2008, cena wywoławcza – 2193,19, – zł. zwolniony z podatku VAT.
 10. Urządzenie medyczne – defibrylator Zoll Medical M-Series nr. fab. T09I115219,
  rok produkcji 2009, cena wywoławcza – 2305,68, – zł. zwolniony z podatku VAT.
 11. Urządzenie medyczne – defibrylator Zoll Medical M-Series nr. fab. T09I115224,
  rok produkcji 2009, cena wywoławcza – 2305,68, – zł. zwolniony z podatku VAT.
 12. Urządzenie medyczne – defibrylator Zoll Medical M-Series nr. fab. T09I115215,
  rok produkcji 2009, cena wywoławcza – 2305,68, – zł. zwolniony z podatku VAT.
 13. Urządzenie medyczne – defibrylator Zoll Medical M-Series nr. fab. T09H114514,
  rok produkcji 2009, cena wywoławcza – 2305,68, – zł. zwolniony z podatku VAT.

 

Warunki przetargu:

 

 1. Przetarg na w/w środki trwałe odbędzie się w dniu 12 stycznia 2021 roku o godzinie 9: 30 w SP ZOZ WSPR w Białymstoku przy ul. Pogodna 22 pok. 8.
 2. Środki trwałe urządzenia medyczne można obejrzeć w SP ZOZ WSPR w Białymstoku
  ul. Poleska 89, w dniu 4 stycznia 2021 roku, w godz. 900 – 1500.
 3. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej środka trwałego na rachunek bankowy SP ZOZ WSPR w Białymstoku o numerze
  03 1500 1344 1213 4006 0375 0000, najpóźniej w dniu przetargu tj. 12 stycznia 2021 r.
  do godz. 9.15.
 4. Wadium przepada na rzecz Sprzedawcy, jeżeli żaden z obecnych uczestników licytacji nie zaoferuje ceny nabycia równej, co najmniej cenie wywoławczej.
 5. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone po dokonaniu wyboru oferty, a oferentowi, którego oferta została przyjęta, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia środka trwałego. Nabywca, który nie uiści ceny nabycia w terminie wyznaczonym przez prowadzącego przetarg ustny (licytację) traci prawo do zakupu środka trwałego oraz zwrotu wadium.
 6. Oferta złożona w toku przetargu przestaje wiązać, gdy została wybrana inna oferta albo, gdy przetarg został zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert.
 7. Zastrzega się unieważnienie przetargu w każdym czasie bez podania przyczyn.
 8. Ogłoszenie wyników przetargu nastąpi w dniu 12 stycznia 2021 roku na tablicy ogłoszeń
  w siedzibie Sprzedającego.
 9. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu znajdują się na stronie internetowej www.pogotowie.bialystok.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sprzedającego.
 10. Osobą uprawnioną do udzielania informacji dotyczących urządzeń medycznych przetargu ustnego (licytacji) jest Pan Ryszard Hodun – tel: 730 171 930,  a dotyczące przetargu Pan Andrzej Puciłowski – tel: 500 215 479.

obowiazek-informacyjny-licytacja-1