Ogłoszenie o licytacji pojazdów i urządzeń medycznych defibrylatorów

OGŁOSZENIE

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego

w Białymstoku ul. Poleska 89 ogłasza przetarg ustny (licytację) na n/w środki trwałe:

 

 1. Samochód specjalny sanitarny Mercedes-Benz Sprinter 315 CDI nr rej. BI 9865F, rok produkcji 2008, cena wywoławcza – 4300, – zł zwolniony z podatku VAT.
 2. Urządzenie medyczne – defibrylator Zoll Medical M-Series nr. fab. T09I115225,
  rok produkcji 2009, cena wywoławcza – 1729,26 – zł. zwolniony z podatku VAT.
 3. Urządzenie medyczne – defibrylator Zoll Medical M-Series nr. fab. T09I115221,
  rok produkcji 2009, cena wywoławcza – 1729,26 – zł. zwolniony z podatku VAT.
 4. Urządzenie medyczne – defibrylator Zoll Medical M-Series nr. fab. T09I115222,
  rok produkcji 2009, cena wywoławcza – 1729,26 – zł. zwolniony z podatku VAT.
 5. Urządzenie medyczne – defibrylator Zoll Medical M-Series nr. fab. T09I115226,
  rok produkcji 2009, cena wywoławcza – 1729,26 – zł. zwolniony z podatku VAT.
 6. Urządzenie medyczne – defibrylator Zoll Medical M-Series nr. fab. T08I105691,
  rok produkcji 2008, cena wywoławcza – 1644,90 – zł. zwolniony z podatku VAT.
 7. Urządzenie medyczne – defibrylator Zoll Medical M-Series nr. fab. T08I105694,
  rok produkcji 2008, cena wywoławcza – 1644,90 – zł. zwolniony z podatku VAT.
 8. Urządzenie medyczne – defibrylator Zoll Medical M-Series nr. fab. T08I105690,
  rok produkcji 2008, cena wywoławcza – 1644,90 – zł. zwolniony z podatku VAT.
 9. Urządzenie medyczne – defibrylator Zoll Medical M-Series nr. fab. T08I107031,
  rok produkcji 2008, cena wywoławcza – 1644,90 – zł. zwolniony z podatku VAT.
 10. Urządzenie medyczne – defibrylator Zoll Medical M-Series nr. fab. T08I105693,
  rok produkcji 2008, cena wywoławcza – 1644,90 – zł. zwolniony z podatku VAT.
 11. Urządzenie medyczne – defibrylator Zoll Medical M-Series nr. fab. T09I115219,
  rok produkcji 2009, cena wywoławcza – 1729,26 – zł. zwolniony z podatku VAT.
 12. Urządzenie medyczne – defibrylator Zoll Medical M-Series nr. fab. T09I115224,
  rok produkcji 2009, cena wywoławcza – 1729,26 – zł. zwolniony z podatku VAT.
 13. Urządzenie medyczne – defibrylator Zoll Medical M-Series nr. fab. T09I115215,
  rok produkcji 2009, cena wywoławcza – 1729,26 – zł. zwolniony z podatku VAT.
 14. Urządzenie medyczne – defibrylator Zoll Medical M-Series nr. fab. T09H114514,
  rok produkcji 2009, cena wywoławcza – 1729,26 – zł. zwolniony z podatku VAT.

 

Warunki przetargu:

 

 1. Przetarg na w/w środki trwałe odbędzie się w dniu 3 lutego 2021 roku o godzinie 9:30 w SP ZOZ WSPR w Białymstoku przy ul. Pogodna 22 pok. 8.
 2. Środki trwałe urządzenia medyczne (poz. 2 do 14) można obejrzeć w SP ZOZ WSPR w Białymstoku, ul. Poleska 89, w dniu 27 stycznia 2021 roku, w godz. 800 – 1400.
 3. Środki trwałe pojazdy samochodowe (poz. 1) można obejrzeć w SP ZOZ WSPR w Białymstoku, ul. Pogodna 22, w dniu 27 stycznia 2021 roku, w godz. 800 – 1400
 4. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej środka trwałego na rachunek bankowy SP ZOZ WSPR w Białymstoku o numerze
  03 1500 1344 1213 4006 0375 0000, najpóźniej w dniu przetargu tj. 3 lutego 2021 r.
  do godz. 9.15.
 5. Wadium przepada na rzecz Sprzedawcy, jeżeli żaden z obecnych uczestników licytacji nie zaoferuje ceny nabycia równej, co najmniej cenie wywoławczej.
 6. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone po dokonaniu wyboru oferty, a oferentowi, którego oferta została przyjęta, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia środka trwałego. Nabywca, który nie uiści ceny nabycia w terminie wyznaczonym przez prowadzącego przetarg ustny (licytację) traci prawo do zakupu środka trwałego oraz zwrotu wadium.
 7. Oferta złożona w toku przetargu przestaje wiązać, gdy została wybrana inna oferta albo, gdy przetarg został zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert.
 8. Zastrzega się unieważnienie przetargu w każdym czasie bez podania przyczyn.
 9. Ogłoszenie wyników przetargu nastąpi w dniu 3 lutego 2021 roku na tablicy ogłoszeń
  w siedzibie Sprzedającego.
 10. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu znajdują się na stronie internetowej www.pogotowie.bialystok.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sprzedającego.
 11. Osobą uprawnioną do udzielania informacji dotyczących urządzeń medycznych (poz. 2 do 14) w przetargu ustnym (licytacji) jest Pan Ryszard Hodun – tel: 730 171 930
 12. Osobą uprawnioną do udzielania informacji dotyczących pojazdów samochodowych (poz. 1) w przetargu ustnym (licytacji) jest Pan Andrzej Puciłowski – tel: 85 74 22 066 lub 500 215 479

obowiazek-informacyjny-licytacja-1