Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Inspektor ds. organizacyjno-prawnych

 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO W BIAŁYMSTOKU

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO: Inspektor ds. organizacyjno-prawnych

 

Miejsce pracy:

SP ZOZ WSPR w Białymstoku ul. Poleska 89, 15- 874 Białystok

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe lub średnie (przy wykształceniu średnim wymagamy min. 4 lata doświadczenia zawodowego);
 • znajomość obsługi komputera;
 • kompetencje osobowościowe: komunikatywność, uczciwość, systematyczność, dyspozycyjność oraz umiejętność pracy w zespole i działania w sytuacjach stresowych.

Dodatkowym atutem będą:

 • wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: prawniczy, administracyjny, ekonomiczny lub budowlany)
 • doświadczenie min. rok w obszarze udzielania zamówień publicznych lub w realizacji projektów finansowanych ze środków UE;
 • znajomość ustawy prawo zamówień publicznych i aktów wykonawczych do ustawy;
 • umiejętność samodzielnego sporządzania umów na dostawy, usługi, roboty budowlane zgodnie z przepisami prawa,
 • znajomość przepisów z zakresu prawa budowlanego.

 

Główne obowiązki:

 • współpraca z komórkami organizacyjnymi w sprawach związanych z przygotowaniem i prowadzeniem postępowań;
 • udział w tworzeniu zarządzeń, regulaminów, upoważnień, pełnomocnictw oraz innych aktów wewnętrznych;
 • pomoc w przygotowywaniu i przeprowadzaniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy, usługi i roboty budowlane;
 • prowadzenie zamówień publicznych poniżej 130 000 zł;
 • prowadzenie korespondencji (odpowiedzi na zapytania, zamówienia, pisma wynikające z procedur odwoławczych itp.);
 • redagowanie pism i dokumentów;
 • prowadzenie rejestrów umów i zarządzeń.

 

Oferujemy:

 • zatrudnienie w wymiarze pełnego etatu;
 • pracę w stabilnej i renomowanej firmie.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • podpisane CV oraz List Motywacyjny wraz oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;
 • klauzula obowiązku informacyjnego dla kandydatów do pracy biorących udział w postępowaniu rekrutacyjnym w SP ZOZ WSPR w Białymstoku (wg załączonego wzoru).

 

Termin składania dokumentów: 11.06.2021 r.

 

Dokumenty w pierwszej kolejności należy złożyć na adres: kip@wspr.bialystok.pl

lub można złożyć osobiście w kancelarii SP ZOZ WSPR w Białymstoku lub za pośrednictwem poczty.

 

Inne informacje:

Dodatkowe informacje będzie można uzyskać pod nr telefonu 85 66 37 370.

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu do SP ZOZ WSPR w Białymstoku).

Wybrani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o rozmowie wstępnej.

 

     

klauzula informacyjna oferenci