Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania czynności ratownika medycznego lub pielęgniarki/pielęgniarza systemu

OGŁOSZENIE

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku ul. Poleska 89, 15-874 Białystok, tel. (85) 663 73 01 na podstawie art. 26 ustawy z 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2021.711 j.t.)

 

 

ogłasza uzupełniający konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania czynności:

 

 • ratownika medycznego lub pielęgniarki/pielęgniarza systemu, w zespołach systemu oraz ratownika medycznego/ lub pielęgniarki/ pielęgniarza  w   zespołach transportowych ( w tym również medyczne zabezpieczenie imprez) lub
 • ratownika medycznego lub pielęgniarki/pielęgniarza systemu, w tym z uprawnieniami do kierowania pojazdem uprzywilejowanym w zespołach systemu oraz ratownika medycznego/ lub pielęgniarki/ pielęgniarza  w   zespołach transportowych ( w tym również medyczne zabezpieczenie imprez) w tym z uprawnieniami do prowadzenia pojazdu uprzywilejowanego

od 01.07.2021 r.  na obszarze działania SP ZOZ WSPR w Białymstoku w:

 • ZPD w Białymstoku z podstacjami;
 • ZPD w Hajnówce  z podstacjami.
 1. Konkurs ofert przewiduje możliwość złożenia oferty na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania powyższych czynności na 1 ZPD przez osobę podsiadającą aktualnie zawartą umowę z SP ZOZ WSPR w Białymstoku w powyższym zakresie w innym ZPD pod warunkiem złożenia oświadczenia, iż w przypadku wybrania oferty aktualnie zawarta umowa zostanie rozwiązana przed podpisaniem nowej umowy.
 2. Przewidywany termin udzielania świadczeń zdrowotnych– 01.07.2021 r. godz. 7.00,8.00*-31.03.2022 r.; godz.7.00,8.00* z możliwością jej przedłużenia.
 3. Szacunkowa liczba ubezpieczonych i innych osób uprawnionych do świadczeń zdrowotnych na obszarze działania SP ZOZ WSPR w Białymstoku – ok. 711.000 osób.

 

Formularz ofertowy oraz inne wymagane dokumenty związane z ofertą będą dostępne od dnia 08.06.2021  r. w Dziale Kadr i Płac

SP ZOZ WSPR w Białymstoku, Poleska 89, pok. 210. oraz na stronie internetowej www.wspr.bialystok.pl

Składanie ofert w terminie do 16.06.2021 r. w Dziale Kadr i Płac SP ZOZ WSPR w Białymstoku, Poleska 89, pokój 210, tel. 85 663 73 47 (do godz. 12.00)

 

 • Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.06.2021  r.  o godz. 9:30.
 • Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie nie dłuższym, niż do dnia 23.06.2021 r. godz. 15.00 w siedzibie SP ZOZ WSPR w Białymstoku, a wyniki będą dostępne na stronie internetowej www.wspr.bialystok.pl
 • Udzielający Zamówienia informuje, iż zostaną przeprowadzone testy z wiedzy medycznej i testy z wiedzy o ruchu drogowym wraz z praktycznym testem jazdy próbnej ambulansem, z wyłączeniem:
 1. test z wiedzy o ruchu drogowym wraz z praktycznym testem jazdy próbnej ambulansem nie dotyczy osób aktualnie zatrudnionych do wykonywania czynności prowadzenia pojazdu uprzywilejowanego w SP ZOZ WSPR w Białymstoku, a także osób, które posiadają potwierdzone doświadczenie zawodowe w tym zakresie,
 2. test z wiedzy medycznej nie dotyczy osób aktualnie zatrudnionych w SP ZOZ WSPR w Białymstoku na stanowisku ratownika medycznego/plg systemu (w tym z uprawnieniami do prowadzenia pojazdu uprzywilejowanego) oraz osób posiadających doświadczenie zawodowe w tym zakresie, a w przypadku przerwy w udzielaniu świadczeń zdrowotnych nie była ona dłuższa niż rok.
 • Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo odwołania konkursu, zmiany terminu rozstrzygnięcia oraz przesunięcia terminu składania ofert – bez podania przyczyn.
 • Oferent ma prawo do złożenia protestu w toku postępowania konkursowego i odwołania dotyczącego rozstrzygnięcia postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 • Termin związania ofertą kończy się 30 dnia od upływu terminu składania ofert.

 

Białystok, 8 czerwca 2021 r.

 

formularz-ofertowy-RM-i-PLG-systemu (4)

klauzula-informacyjna-oferenci-1

obowiązek-informacyjny-oferenci-1

oświadczenie-o-danych-osobowych-1

regulamin-1

specyfikacja-plg-i-rm-1

umowa-pielęgniarka-1

umowa-ratownik-1

wzór-rachunku-1