Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania czynności lekarza systemu

OGŁOSZENIE

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku ul. Poleska 89, 15-874 Białystok, tel. (85) 663 73 01 na podstawie art. 26 ustawy z 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2021.711 j.t.)

 

Ogłasza uzupełniający konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania czynności

lekarza systemu w:

 

  1. ZPD Białystok z podstacjami,
  2. ZPD Hajnówka z podstacjami,
  3. ZPD Mońki,
  4. ZPD Siemiatycze z podstacjami,
  5. ZPD Sokółka z podstacjami

 

Przewidywany termin udzielania świadczeń zdrowotnych (czas na jaki może zostać zawarta umowa)- 01.07.2021 r. godz.7.00;8.00*-01.01.2022 r. godz.7.00; 8.00* z możliwością jej przedłużenia.

 

*dotyczy ZPD Siemiatycze z podstacjami.

 

Szacunkowa liczba ubezpieczonych i innych osób uprawnionych do świadczeń zdrowotnych na obszarze działania SP ZOZ WSPR w Białymstoku – ok. 711.000 osób.

 

Formularz ofertowy oraz inne wymagane dokumenty związane z ofertą będą dostępne

od dnia 08.06.2021 r. w Dziale Kadr i Płac SP ZOZ WSPR w Białymstoku,
ul. Poleska 89, pok. 210

oraz na stronie internetowej www.wspr.bialystok.pl

 

Składanie ofert w terminie do 16.06.2021 r.

w Dziale Kadr i Płac SP ZOZ WSPR w Białymstoku,

Poleska 89, pokój 210, tel. 85 663 73 47

 

  1. Otwarcie ofert nastąpi w dn. 17.06.2021 r. o godz.09.15.
  2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie nie dłuższym, niż do dnia 18.06.2021 r. do godz. 15.00, a wyniki będą dostępne na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej www.wspr.bialystok.pl
  3. Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo odwołania konkursu, zmiany terminu rozstrzygnięcia oraz przesunięcia terminu składania ofert – bez podania przyczyny.
  4. Oferent ma prawo do złożenia protestu w toku postępowania konkursowego i odwołania dotyczącego rozstrzygnięcia postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  5. Termin związania ofertą kończy się 30 dnia od upływu składania ofert.

 

Białystok, 8 czerwca 2021 r.

 

2-formularz ofertowy -lekarz S

3-regulamin

4-specyfikacja lekarz S

5-umowa lekarz S

6-wzór lekarz S

7-załącznik do umowy wzór rachunku

klauzula informacyjna oferenci

obowiązek informacyjny oferenci

oświadczenie o danych osobowych