Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych dla lekarzy nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej wyjazdowej i ambulatoryjnej w ZPD Białystok z podstacjami

OGŁOSZENIE

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku ul. Poleska 89, 15-874 Białystok, tel. (85) 663 73 01 na podstawie art. 26 ustawy z 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2021.711 j.t.)

 

 ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych:

 

  1. dla lekarzy nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej wyjazdowej i ambulatoryjnej w ZPD Białystok z podstacjami

 

Przewidywany termin udzielania świadczeń zdrowotnych (czas, na jaki może być zawarta umowa) – 01.07.2021 r. godz. 08.00– 01.01.2022 r. godz.8.00. z możliwością jej przedłużenia

Szacunkowa liczba ubezpieczonych i innych osób uprawnionych do świadczeń zdrowotnych na obszarze działania SP ZOZ WSPR w Białymstoku – ok. 711.000 osób.

 

Formularz ofertowy oraz inne dokumenty związane z ofertą będą dostępne

od dnia 08.06.2021 r. w Dziale Kadr i Płac SP ZOZ WSPR w Białymstoku ul. Poleska 89, pok. 210.

oraz na stronie internetowej www.wspr.bialystok.pl

 

Składanie ofert w terminie do 16.06.2021 r.

w Dziale Kadr i Płac SP ZOZ WSPR w Białymstoku,

Poleska 89, pokój 210, tel. 85 663 73 47 (do godz.15.00).

 

  1. Otwarcie ofert nastąpi w dn. 17.06.2021 r. o godz. 09.00.
  2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie nie dłuższym, niż do dnia 18.06.2021 r. do godz. 15.00 w siedzibie SP ZOZ WSPR w Białymstoku, a wyniki będą dostępne na stronie internetowej www.wspr.bialystok.pl
  3. Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo odwołania konkursu, zmiany terminu rozstrzygnięcia oraz przesunięcia terminu składania ofert – bez podania przyczyn.
  4. Oferent ma prawo do złożenia protestu w toku postępowania konkursowego i odwołania dotyczącego rozstrzygnięcia postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  5. Termin związania ofertą kończy się 30 dnia od upływu składania ofert.

 

Białystok, 8 czerwca 2021 r.

 

formularz ofertowy -lekarz O

klauzula informacyjna oferenci

obowiązek informacyjny oferenci

oświadczenie o danych osobowych

regulamin

specyfiikacja- lekarz O

umowa -lekarz O

wzór lekarz O

załącznik do umowy wzór rachunku