Ogłoszenie o przetargu na wynajem lokali użytkowych

OGŁOSZENIE

 

1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku ogłasza przetarg pisemny na wynajem wolnych lokali użytkowych mieszczących się w budynkach SP ZOZ WSPR w Białymstoku przy Pogodnej 22, na okres do 3 lat.

2. Przeznaczenie lokali:

  • Lokal użytkowy nr 1, mieszczący się w budynku SP ZOZ WSPR w Białymstoku (budynek hali napraw), o łącznej powierzchni 65,21 m² – na pomieszczenie magazynowe,
  • Lokal użytkowy nr 2, mieszczący się w budynku SP ZOZ WSPR w Białymstoku (budynek hali napraw), o łącznej powierzchni 230,60 m² – na pomieszczenie magazynowe,

3. Przetarg na w/w lokale odbędzie się w dniu 29 czerwca 2021 roku o godzinie 10.15 w SP ZOZ WSPR w Białymstoku przy ul. Poleskiej 89 119.

4. Wywoławcza stawka czynsz najmu za 1 m² powierzchni użytkowej miesięcznie wynosić będzie:

  • Za lokal użytkowy nr 1 o łącznej powierzchni 65,21 m² – 20,88 zł netto (25,68 zł brutto)
  • Za lokal użytkowy nr 2 o łącznej powierzchni 230,60 m² – 15,39 zł netto (18,93 zł brutto)

Stawka czynszu obejmuje wszelkie opłaty eksploatacyjne związane z użytkowaniem lokali z wyjątkiem prądu, który będzie rozliczany na podstawie ryczałtu w wysokości 30 zł netto/miesięcznie.

5. Wybór oferty nastąpi wg kryteriów – najkorzystniejszej ceny czynszu wynajmu.

6. Oferent, który złożył ofertę z najwyższą ceną brutto w wyniku przeprowadzenia pisemnego przetargu nieograniczonego wygrywa przetarg z zastrzeżeniem pkt. 7.

7. Dotychczasowemu najemcy lub dzierżawcy przysługuje pierwszeństwo w zawarciu umowy na dotychczas zajmowany lokal na dalszy okres, pod warunkiem, że dotychczasowy najemca:

  • wziął udziału w ogłoszonym przetargu,
  • wywiązywał się dotychczas z postanowień umowy
  • w terminie 1 dnia od zakończenia przetargu złoży oświadczenie o przyjęciu najwyższej stawki jako własnej (w przypadku nie zaproponowania najwyższej stawki).

8. Oferent, który wygra przetarg jest zobowiązany w terminie 7 dni od zakończenia przetargu do zawarcia umowy najmu której projekt stanowi załącznik nr 2 do warunków przetargu.

9. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej przelewem na rachunek bankowy SP ZOZ WSPR w Białymstoku, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok: A/s rachunku bankowego: 03 1500 1344 1213 4006 0375 0000. Kwota wadium musi znaleźć się na koncie Wynajmującego w dniu przetargu do godz. 9.45.

10. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników nie zaoferuje ceny wywoławczej lub wyższej.

11. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu pisemnego bez podania przyczyn.

12. Lokal można oglądać codziennie w godzinach 9:00 – 14:00.

13. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu znajdują się na stronie internetowej www.wspr.bialystok.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie SP ZOZ WSPR w Białymstoku przy ul. Poleskiej 89.

Białystok, dnia 14 czerwca 2021 roku.