Dostawa testów antygenowych SARS-Cov-2 na potrzeby SP ZOZ WSPR w Białymstoku

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa testów antygenowych SARS-Cov-2 na potrzeby SP ZOZ WSPR w Białymstoku

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00197861/01 z dnia 2021-09-30

ogłoszenie o zamówieniu

EOP.332.25.21

Link do postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/f7b25615-54dc-4d51-a6ef-8097a2b564b8

Identyfikator postępowania: f7b25615-54dc-4d51-a6ef-8097a2b564b8

Wyjaśnienia treści SWZ

Wyjaśnienia treści SWZ 2

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Wyjasnienia treści SWZ 3

NOWY termin składania ofert: 12.10.2021r. godz. 10:00

NOWY termin otwarcia ofert: 12.10.2021r. godz. 11:00

Informacje o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć

informacja z otwarcia

informacja o wyborze i odrzuceniu