Dostawa pomp infuzyjnych strzykawkowych

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00223800/01 z dnia 2021-10-07

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
DOSTAWA POMP INFUZYJNYCH STRZYKAWKOWYCH

Ogłoszenie opublikowane

EOP.332.23.21

Identyfikator postępowania: 87b79293-de2a-49c8-aad3-5a1b5900d1e6

Link do strony prowadzonego postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/87b79293-de2a-49c8-aad3-5a1b5900d1e6

Wyjasnienia treści SWZ

informacja o planowanej kwocie zamówienia

informacja z otwarcia

informacja o wyniku