Ogłoszenie o naborze na stanowisko psycholog

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO W BIAŁYMSTOKU

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO

PSYCHOLOG

 

Miejsce pracy:

Obszar działania SP ZOZ WSPR w Białymstoku

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

Wymagania niezbędne:

  • posiadanie odpowiednich kwalifikacji zgodnie z ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz.U. 2019.1026 t.j.)
  • doświadczenie w pracy z pacjentami cierpiącymi na zespół stresu pourazowego,
  • kompetencje osobowościowe: komunikatywność, uczciwość, systematyczność, dyspozycyjność.

 

 

Główne obowiązki:

  • wsparcie psychologiczne pracowników oraz osób udzielających świadczeń na rzecz SP ZOZ WSPR w Białymstoku,
  • warsztaty grupowe w formie debriefingu
  • terapia w formie spotkań indywidualnych,
  • prezentacje i wykłady przedstawiające sposoby radzenia sobie z najczęstszymi problemami zgłaszanymi przez pracowników oraz osoby udzielające świadczeń na rzecz SP ZOZ WSPR w Białymstoku

 

Oferujemy:

  • zatrudnienie na umowę zlecenie lub umowę o pracę

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  • podpisane CV oraz List Motywacyjny wraz oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;
  • klauzula obowiązku informacyjnego dla kandydatów do pracy biorących udział w postępowaniu rekrutacyjnym w SP ZOZ WSPR w Białymstoku (wg załączonego wzoru).

 

Termin składania dokumentów: 06.11.2021 r.

 

Dokumenty w pierwszej kolejności należy złożyć na adres: kip@wspr.bialystok.pl

lub można złożyć osobiście w kancelarii SP ZOZ WSPR w Białymstoku lub za pośrednictwem poczty.

 

Inne informacje:

Dodatkowe informacje będzie można uzyskać pod nr telefonu 85 66 37 339.

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu do SP ZOZ WSPR w Białymstoku).

Wybrani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o rozmowie wstępnej.