Dostawa urządzenia do automatycznej kompresji klatki piersiowej

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00259447/01 z dnia 2021-11-05

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa urządzenia do automatycznej kompresji klatki piersiowej

ogłoszenie o zamówieniu

EOP.332.30.21

Identyfikator postępowania: b36b1993-fda3-47de-9f27-6b642e90e8e9

Link do strony prowadzonego postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/b36b1993-fda3-47de-9f27-6b642e90e8e9

Wyjaśnienia treści SWZ

Wyjaśnienia treści SWZ 2

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 

Termin składania ofert: 17.11.2021r. godz. 9:00

Termin otwarcia ofert: 17.11.2021r. godz. 10:00

Wyjaśnienia treści SWZ 3

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2

NOWY termin składania ofert: 18.11.2021r. godz. 9:00

NOWY termin otwarcia ofert: 18.11.2021r. godz. 10:00

informacja o planowanej kwocie zamówienia

informacja z otwarcia

Informacja o wyniku postępowania