Dostawa leków do SP ZOZ WSPR w Białymstoku

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00259451 z dnia 2021-11-05

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
DOSTAWA LEKÓW NA POTRZEBY SP ZOZ WSPR W BIAŁYMSTOKU

ogłoszenie opublikowane

EOP.332.28.21

Wyjaśnienia treści SWZ

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia EOP.332.28.21

Wyjaśnienia treści SWZ 2

Identyfikator postępowania: 70ddfa3e-992b-4dbe-ade7-a45cfd80896a

Link do strony prowadzonego postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/70ddfa3e-992b-4dbe-ade7-a45cfd80896a

Nowy termin składania ofert: 17.11.2021 r. g. 10.00

Wyjaśnienia treści SWZ 3

ogłoszenie o zmianie 2

Informacja o kwocie, którą zamawiający zamierza przeznaczyć

Nowy termin składania ofert: 18.11.2021 r. g. 10.00

informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty