Ogłoszenie o przetargu na wynajem miejsc postojowych

 1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku ogłasza przetarg pisemny na wynajem wolnych miejsc postojowych znajdujących się na posesji przy ul. Pogodnej 22, na okres do 3 lat.

 2. Przedmiot przetargu:

            3 miejsca postojowe na parkingu zewnętrznym z przeznaczeniem na pojazdy ciężarowe
            o masie powyżej 7,5 tony o powierzchni 48 m2 każde - wywoławcza stawka opłaty za
            1 pojazd – 135,50 zł netto (166,67 zł brutto) miesięcznie.

 

 1. Przetarg na w/w miejsca postojowe odbędzie się w dniu 29 listopada 2021 roku o godzinie 10.15 w SP ZOZ WSPR w Białymstoku przy ul. Poleskiej 89 pok. 119.

 2. Wybór oferty nastąpi wg kryteriów – najkorzystniejszej ceny czynszu wynajmu.

 3. Oferent, który złożył ofertę z najwyższą ceną brutto w wyniku przeprowadzenia pisemnego przetargu nieograniczonego wygrywa przetarg z zastrzeżeniem pkt. 6.

 4. Dotychczasowemu najemcy lub dzierżawcy przysługuje pierwszeństwo w zawarciu umowy na dotychczas zajmowane miejsce postojowe, na dalszy okres, pod warunkiem, że dotychczasowy najemca:

 1. wziął udziału w ogłoszonym przetargu,

 2. wywiązywał się dotychczas z postanowień umowy,

 3. w terminie 1 dnia od zakończenia przetargu złoży oświadczenie o przyjęciu najwyższej stawki jako własnej (w przypadku nie zaproponowania najwyższej stawki).

 1. Oferent, który wygra przetarg jest zobowiązany w terminie 7 dni od zakończenia przetargu do zawarcia umowy najmu, której projekt stanowi załącznik nr 2 do warunków przetargu.

 2. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników nie zaoferuje ceny wywoławczej lub wyższej.

 3. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku zastrzega sobie prawo do unieważnienie przetargu bez podania przyczyn.

 4. Miejsca postojowe można oglądać codziennie w godzinach 9:00 – 14:00.

 5. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu znajdują się na stronie internetowej www.pogotowie.bialystok.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie SP ZOZ WSPR
  w Białymstoku przy ul. Poleskiej 89.

Białystok, dnia 12 listopada 2021 roku.

 

 

warunki przetargu.doc 78kb