Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania czynności pielęgniarki/pielęgniarza nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej

OGŁOSZENIE

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu  Opieki Zdrowotnej

Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku

Poleska 89, 15-874 Białystok, tel. (85) 663 73 01

na podstawie art. 26 ustawy z 15.04.2011 r. o działalności leczniczej

(Dz. U. 2021.711 t. j. z późn.zm.)

ogłasza konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne
w zakresie wykonywania czynności
pielęgniarki/ pielęgniarza nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej
w ZPD w Białymstoku z podstacjami

 

Przewidywany termin udzielania świadczeń zdrowotnych (czas, na jaki może być zawarta umowa) –

01.01.2022 r. godz. 08.00– 31.12.2023 r. z możliwością jej przedłużenia.

Szacunkowa liczba ubezpieczonych i innych osób uprawnionych do świadczeń zdrowotnych na obszarze działania SP ZOZ WSPR w Białymstoku – ok. 711.000 osób.

 

Formularz ofertowy oraz inne dokumenty związane z ofertą  będą dostępne

od dnia 17.11.2021  r. w Dziale Kadr i Płac SP ZOZ WSPR w Białymstoku ul. Poleska 89 pok.210. oraz na stronie internetowej www.wspr.bialystok.pl

 

Składanie ofert w terminie do 03.12.2021 r. godz. 15.00 w Dziale Kadr i Płac SP ZOZ WSPR w Białymstoku, ul. Poleska 89, pokój 210, tel. 85 663 73 47

 

  1. Otwarcie ofert nastąpi w dn. 06.12.2021 r. o godz. 11.00
  2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie nie dłuższym, niż do dnia 10.12.2021 r. do godz. 15.00 w siedzibie SP ZOZ WSPR w Białymstoku a wyniki będą dostępne na stronie internetowej www.wspr.bialystok.pl
  3. Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo odwołania konkursu, zmiany terminu rozstrzygnięcia oraz przesunięcia terminu składania ofert – bez podania przyczyn.
  4. Oferent ma prawo do złożenia protestu w toku postępowania konkursowego i odwołania dotyczącego rozstrzygnięcia postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  5. Termin związania ofertą kończy się 30 dnia od upływu składania ofert.

Białystok, 17 listopada 2021 r.

Wyniki konkursu.docx 21kb