Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania czynności pielęgniarki/pielęgniarza /(położnych) w zespole sanitarnym typu „N”

OGŁOSZENIE

 

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu  Opieki Zdrowotnej

Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku Poleska 89, 15-874 Białystok, tel. (85) 6526714

na podstawie art. 26 ustawy z 15.04.2011r. o działalności leczniczej

(Dz. U. 2021.711 t.j.)

 ogłasza konkurs ofert na udzielanie zamówienia na świadcznia zdrowotne:

 

  1. dla pielęgniarek/pielęgniarzy/(położnych) w zespole sanitarnym typu „N” w ZPD Białymstoku z  podstacjami.

 

Przewidywany termin udzielania świadczeń zdrowotnych (czas, na jaki może być zawarta umowa) –

01.01.2022 r. godz. 7.00– 31.12.2023 r.

Szacunkowa liczba ubezpieczonych i innych osób uprawnionych do świadczeń zdrowotnych na obszarze działania SP ZOZ WSPR w Białymstoku – ok. 711.000 osób.

 

Formularz ofertowy oraz inne wymagane dokumenty będą dostępne

od dnia 18.11.2021 r. w Dziale Kadr i Płac SP ZOZ WSPR w Białymstoku ul. Poleska 89,  
pok. 210. oraz na stronie internetowej www.wspr.bialystok.pl

 

Składanie ofert w terminie do 03.12.2021 r. drogą pocztową oraz w Dziale Kadr i Płac SP ZOZ WSPR w Białymstoku, ul. Poleska 89, pokój 210, tel. 85 663 73 47 (do godz.15.00).

 

  1. Otwarcie ofert nastąpi w dn. 06.12.2021 r. o godz. 11.30.
  2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie nie dłuższym, niż do dnia 10.12.2021 r., do godz. 15.00 w siedzibie SP ZOZ WSPR w Białymstoku, a wyniki będą dostępne stronie internetowej wspr.bialystok.pl
  3. Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo odwołania konkursu, zmiany terminu rozstrzygnięcia oraz przesunięcia terminu składania ofert – bez podania przyczyny.
  4. Oferent ma prawo do złożenia protestu w toku postępowania konkursowego i odwołania dotyczącego rozstrzygnięcia postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  5. Termin związania ofertą kończy się 30 dnia od upływu składania ofert.

 

Białystok, 18.11.2021 r.

Wyniki konkursu.doc 31kb