Usługa kompleksowego sprzątania pomieszczeń budynku SP ZOZ WSPR w Białymstoku przy ul. Poleskiej 89 i ul. Pogodnej 22

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00284630/01 z dnia 2021-11-25

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługa kompleksowego sprzątania pomieszczeń budynków SP ZOZ WSPR w Białymstoku przy
ul. Poleskiej 89 i ul. Pogodnej 22

Specyfikacja Warunków Zamówienia EOP.332.31.21

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane

Identyfikator postępowania: ba927b93-3834-41e4-906d-2235ba1c776f

Link do strony prowadzonego postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/ba927b93-3834-41e4-906d-2235ba1c776f

informacja o planowanej kwocie zamówienia

informacja z otwarcia

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty