Dostawa płynów infuzyjnych na potrzeby SP ZOZ WSPR w Białymstoku

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa płynów infuzyjnych na potrzeby SP ZOZ WSPR w Białymstoku

2021/BZP 00339292/01

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane

Specyfikacja Warunków Zamówienia EOP.332.32.21

Identyfikator postępowania: ea8c274c-0996-4923-a0d9-ad810ec9c8a4

Link do strony prowadzonego postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/ea8c274c-0996-4923-a0d9-ad810ec9c8a4

Wyjaśnienia treści SWZ

informacja o planowanej kwocie zamówienia

informacja z otwarcia

Informacja o wyborze