Postępowanie na usługi telekomunikacyjne

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługi telekomunikacyjne

2022/BZP 00020192/01

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane

Specyfikacja Warunków Zamówienia EOP.332.1.22

Identyfikator postępowania: 9c347c58-1223-4200-a12c-f448e65609f7

Link do strony prowadzonego postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/9c347c58-1223-4200-a12c-f448e65609f7

EOP.332.1.22 załączniki wer. edytowalna

Wyjaśnienia treści SWZ

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu   – zmiana terminu składania i otwarcia ofert na 25.01.2022 r, zmiana opisu przedmiotu zamówienia w cz 2 – wykreślenie smsów Premium

2 wyjaśnienie treści SWZ

zmiana treści SWZ zał 3c

EOP.332.1.22 załączniki wer. edytowalna (zał. 3c)