Dostawa Materiałów Opatrunkowych Do SP ZOZ WSPR w Białymstoku

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane .pdf [203.1 kB]

SWZ EOP.332.15.22  .pdf [822.3 kB]

Identyfikator postępowania: d17ca016-43ee-49f6-aec9-5d6a5bad1695

Link do prowadzonego postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/d17ca016-43ee-49f6-aec9-5d6a5bad1695

Termin składania ofert: 23.05.2022 r., g. 10.00