Dostawa materiałów medycznych do SP ZOZ WSPR w Białymstoku

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane

Specyfikacja Warunków Zamówienia EOP.332.10.22

Identyfikator postępowania: 9368538a-1390-47b9-83c0-bdf7b4b6d7c3

Link do strony prowadzonego postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/9368538a-1390-47b9-83c0-bdf7b4b6d7c3

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

informacja o planowanej kwocie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

informacja o wyborze ofert i unieważnieniu

oferty dodatkowe zarys

oferty dodatkowe bialmed

Termin składania ofert dodatkowych: 08.08.2022r. godz. 11:00

Termin składania ofert dodatkowych: 08.08.2022r. godz. 11:15

Informacja z otwarcia ofert dodatkowych