Dostawa oleju napędowego do Stacji Paliw SP ZOZ WSPR w Białymstoku

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane

Specyfikacja Warunków Zamówienia EOP.332.18.22

Załącznik nr 5 do SWZ- espd JEDZ.zip

Identyfikator postępowania: d6e85090-cfb4-457f-884f-472642cd9cd4

Link do strony prowadzonego postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/d6e85090-cfb4-457f-884f-472642cd9cd4

Termin składania ofert: 22.08.2022 r., g. 09.00