REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ „Karta Rabatowa POGODNA STACJA VIP”

 1. Organizator akcji promocyjnej

Akcja promocyjna „Karta Rabatowa POGODNA STACJA VIP” organizowana jest przez: SP ZOZ WSPR w Białymstoku, 15-874, ul. Poleska 89. NIP:542-25-03-045, zwana dalej „Organizatorem”.

 1. Produkty promocyjne

Produkt promocyjny: paliwa ON, PB, LPG, oraz usługi jakie prowadzi stacja w zakresie kontroli pojazdów, obsługi pojazdów samochodowych i mycia aut.

 • Cel akcji promocyjnej
 1. Celem akcji promocyjnej jest wsparcie lojalności klientów poprzez przyznanie Karty Rabatowej Pogodna Stacja VIP, dzięki której klient będzie otrzymywał od kolejnej wizyty rabat na paliwa w wysokości 4 gr na litrze dla paliw PB i ON oraz 2 gr dla LPG. Rabat na wszystkie usługi wykonywane na Pogodnej Stacji 10%*. Badania techniczne nie podlegają rabatowi.

 

 1. Czas trwania akcji promocyjnej
 2. Akcja promocyjna trwa w okresie od 01/08/2022 do 01/08/2023.
 3. Organizator zastrzega sobie możliwość zakończenia akcji promocyjnej bez podania przyczyny, informując o tym fakcie za pośrednictwem strony internetowej pogotowie.bialystok.pl
 4. Rabat przyznawany na podstawie Karty Rabatowej Pogodna Stacja VIP nie łączy się z innymi rabatami i upustami udzielanymi na podstawie zawartych umów.
 5. Nie można łączyć innych promocji realizowanych przez Organizatora z promocją

 „ Karta Rabatowa POGODNA STACJA VIP” i programów.

 

 

 1. Miejsce akcji promocyjnej
 2. Akcja promocyjna odbywa się w czasie określonym w pkt. IV.1 w kompleksie Działu Środków Transportu zwanym na czas akcji „Pogodna Stacja VIP” przy ulicy Pogodnej 22 w Białymstoku.
 3. Organizator zastrzega sobie czasowe lub stałe wyłączenie określonego produktu promocyjnego z akcji promocyjnej.

 

 1. Uczestnictwo w akcji promocyjnej
 2. Akcja kierowana jest do wszystkich Klientów „Pogodna Stacja VIP”.
 3. Klienci spełniający wymogi i postanowienia niniejszego regulaminu zwani są dalej „Uczestnikami”.
 4. Uczestnik w okresie trwania Akcji promocyjnej, w chwili dokonaniu zakupu towaru bądź usługi ma możliwość jednorazowego otrzymania Karty Rabatowej.
 5. Rabat będzie naliczany od kolejnej sprzedaży, następującej po otrzymaniu Karty Rabatowej.
 6. Odbiór Karty Rabatowej może nastąpić tylko w okresie trwania promocji.
 7. Karta nie wymaga rejestracji danych osobowych.
 8. Jednemu uczestnikowi przysługuje jedna karta.
 9. W przypadku zniszczenia czy zgubienia karty rabatowej nie ma możliwości otrzymania nowej karty ani duplikatu.
 10. W przypadku wyczerpania się zapasów Kart Rabatowych, karta Uczestnikowi nie przysługuje.

 

 • Postępowanie reklamacyjne
 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Akcji promocyjnej powinny być składane przez Uczestników w formie pisemnej na adres Organizatora z dopiskiem: Reklamacja do Akcji promocyjnej „Karta Rabatowa POGODNA STACJA VIP”. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko, adres do korespondencji, opis i powód reklamacji. Forma pisemna reklamacji zastrzeżona jest pod rygorem nieważności.
 2. Ostateczny termin składania reklamacji kończy się z upływem 7 dni od dnia zakończenia Akcji promocyjnej. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany listem poleconym w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji. Odpowiedź na reklamację jest wiążąca i ostateczna.

 

 • Postanowienia końcowe
 1. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej pogotowie.bialystok.pl
 2. Udział w Akcji promocyjnej oznacza akceptację zasad zawartych w niniejszym regulaminie.
 3. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie informacyjny. Wiążące w czasie Akcji promocyjnej są jedynie postanowienia niniejszego regulaminu.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w czasie trwania Akcji promocyjnej.
 5. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
 6. Integralną częścią regulaminu jest załącznik pn. Formularz reklamacji wraz z klauzulą informacyjną w zakresie RODO.

 

*) rabat nie dotyczy materiałów i części wykorzystywanych do napraw