Ogłoszenie o Konkursie Ofert Na Udzielenie Świadczeń Zdrowotnych W Zakresie Wykonywania Czynności Pielęgniarki/Pielęgniarza (położnych) zespole sanitarnym typu „N” w ZPD Białymstoku z podstacjami.

OGŁOSZENIE

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku

ul. Poleska 89, 15-874 Białystok

na podstawie art. 26 ustawy z 15.04.2011r. o działalności leczniczej

(Dz. U. 2022.633 t.j.)

ogłasza uzupełniający konkurs ofert na udzielanie zamówienia na świadcznia zdrowotne:

dla pielęgniarek/pielęgniarzy/(położnych) w zespole sanitarnym typu „N” w ZPD Białymstoku z podstacjami.

Przewidywany termin udzielania świadczeń zdrowotnych (czas, na jaki może być zawarta umowa) –

01.01.2023 r. godz. 7.00– 31.12.2023 r.

Szacunkowa liczba ubezpieczonych i innych osób uprawnionych do świadczeń zdrowotnych na obszarze działania SP ZOZ WSPR w Białymstoku – ok. 711.000 osób.

Formularz ofertowy oraz inne wymagane dokumenty będą dostępne

od dnia 13.12.2022 r. w Dziale Kadr i Płac SP ZOZ WSPR w Białymstoku ul. Poleska 89,
pok. 210. oraz na stronie internetowej
www.wspr.bialystok.pl

Składanie ofert w terminie do 15.12.2022 r. drogą pocztową oraz w Dziale Kadr i Płac SP ZOZ WSPR w Białymstoku, ul. Poleska 89, pokój 210, tel. 85 663 73 47 (do godz.15.00).

  1. Otwarcie ofert nastąpi w dn. 16.12.2022 r. o godz. 9.00

  2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie nie dłuższym, niż do dnia 16.12.2022 r., do godz. 15.00 w siedzibie SP ZOZ WSPR w Białymstoku, a wyniki będą dostępne stronie internetowej www.wspr.bialystok.pl

  3. Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo odwołania konkursu, zmiany terminu rozstrzygnięcia oraz przesunięcia terminu składania ofert – bez podania przyczyny.

  4. Oferent ma prawo do złożenia protestu w toku postępowania konkursowego i odwołania dotyczącego rozstrzygnięcia postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

  5. Termin związania ofertą kończy się 30 dnia od upływu składania ofert.

Białystok, 13.12.2022 r.

Wyniki konkursu.docx 20kb