Dostawa Opatrunków Hydrożelowych Do SP ZOZ WSPR w Białymstoku

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Ogłoszenie o zamówieniu EOP.332.17.22 pdf [153.5 kB]

SWZ Dostawa opatrunków hydrożelowych EOP.332.17.22  .pdf [795.1 kB]

ogloszenie o zmianie ogłoszenia EOP.332.17.22

Wyjaśnienia treści SWZ, zmiana terminu składania i otwarcia ofert.FR12  .pdf [53.7 kB]

informacja o planowanej kwocie zamówienia  pdf [46.5 kB]

Identyfikator postępowania: 333802a2-1b03-494b-8059-d333a4efede8

Link do prowadzonego postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/333802a2-1b03-494b-8059-d333a4efede8

Nowy termin składania ofert: 27.06.2022 r., g. 10.00