Ogłoszenie o licytacji

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku ul. Poleska 89 ogłasza przetarg ustny (licytację) na n/w środki trwałe:

 1. Samochód specjalny sanitarny Mercedes – Benz Sprinter nr rej. BI 4720H, rok produkcji 2009, przebieg od początku eksploatacji 379305 km, uszkodzony silnik, cena
  wywoławcza – 7 000,00 – zł zwolniony z podatku VAT.
 2. Samochód specjalny sanitarny Mercedes – Benz Sprinter nr rej. BI 8921S, rok produkcji 2014, przebieg od początku eksploatacji 320960 km, uszkodzone nadwozie, cena
  wywoławcza – 14 700,00 – zł zwolniony z podatku VAT.

Warunki przetargu:

 1. Przetarg na w/w środki trwałe odbędzie się w dniu 10 stycznia 2023 roku
  o godzinie 1000
  w SP ZOZ WSPR w Białymstoku przy ul. Pogodna 22 pok. 8.
 2. Środki trwałe można obejrzeć w SP ZOZ WSPR w Białymstoku ul. Pogodna 22,
  w dniu 3 stycznia 2023 roku, w godz. 800 – 1400.
 3. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej środka trwałego na rachunek bankowy SP ZOZ WSPR w Białymstoku o numerze
  03 1500 1344 1213 4006 0375 0000, najpóźniej w dniu przetargu tj. 10 stycznia 2023 r.
  do godz. 940.
 4. Wadium przepada na rzecz Sprzedawcy, jeżeli żaden z obecnych uczestników licytacji
  nie zaoferuje ceny nabycia równej, co najmniej cenie wywoławczej.
 5. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone
  po dokonaniu wyboru oferty, a oferentowi, którego oferta została przyjęta, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia środka trwałego. Nabywca, który nie uiści ceny nabycia w terminie wyznaczonym przez prowadzącego przetarg ustny (licytację) traci prawo do zakupu środka trwałego oraz zwrotu wadium.
 6. Oferta złożona w toku przetargu przestaje wiązać, gdy została wybrana inna oferta albo,
  gdy przetarg został zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert.
 7. Zastrzega się unieważnienie przetargu w każdym czasie bez podania przyczyn.
 8. Ogłoszenie wyników przetargu nastąpi w dniu 10 stycznia 2023 roku na tablicy ogłoszeń
  w siedzibie Sprzedającego.
 9. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu znajdują się na stronie internetowej www.pogotowie.bialystok.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sprzedającego.
 10. Osobą uprawnioną do udzielania informacji dotyczącej przetargu ustnego (licytacji) jest
  Pan Andrzej Puciłowski – tel: 85 74 22 066 lub 500 215 479