EOP.332.13.23 Dostawa Odzieży Roboczej i Ochronnej do SP ZOZ WSPR w Białymstoku

Ogłoszenie o zamówieniu EOP.332.13.23   [.pdf 310 KB]

SWZ dostawa odzieży roboczej i ochronnej EOP.332.13.23  [.pdf 893 KB ] 

Załączniki wer edytowalna SWZ odzież EOP.332.13.23 [.word 220 KB]

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia {.word 324 KB]

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia [949 KB]

informacja o planowanej kwocie EOP.332.13.23 [.pdf 68,3 KB]

EOP.332.13.23 Informacja z otwarcia ofert [.pdf 402 KB ]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty EOP.332.13.23 [.pdf 360 KB ]

Identyfikator postępowania: ocds-148610-a03232be-31e5-11ee-a60c-9ec5599dddc1

Link do postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-a03232be-31e5-11ee-a60c-9ec5599dddc1

Termin składania ofert: 07.09.2023 r. g. 10.00