PRZETARG NA WYNAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO

OGŁOSZENIE

1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku ogłasza przetarg pisemny na wynajem wolnego lokalu użytkowego mieszczącego się w budynku SP ZOZ WSPR w Białymstoku przy
ul. Poleskiej 89, na okres do 3 lat.
2. Przeznaczenie lokali:
Lokal użytkowy, mieszczący się na parterze budynku SP ZOZ WSPR w Białymstoku przy
ul. Poleskiej 89, o łącznej powierzchni 20,00 m² - z przeznaczeniem na prowadzenie działalności w zakresie usług medycznych.
3. Przetarg na w/w lokal odbędzie się w dniu 29 września 2023 roku o godzinie 10.15
w SP ZOZ WSPR w Białymstoku przy ul. Poleskiej 89 pok. 119.
4. Wywoławcza stawka czynsz najmu za 1 m² powierzchni użytkowej miesięcznie wynosić będzie: 34,46 zł netto (42,39 zł brutto)
Stawka czynszu obejmuje wszelkie opłaty eksploatacyjne związane z użytkowaniem lokalu
z wyjątkiem prądu oraz wody i ścieków, które będą rozliczane na podstawie ryczałtu
w wysokości 70 zł netto miesięcznie.
5. Wybór oferty nastąpi wg kryteriów – najkorzystniejszej ceny czynszu wynajmu.
6. Oferent, który złożył ofertę z najwyższą ceną brutto w wyniku przeprowadzenia pisemnego przetargu nieograniczonego wygrywa przetarg z zastrzeżeniem pkt. 7.
7. Dotychczasowemu najemcy lub dzierżawcy przysługuje pierwszeństwo w zawarciu umowy na dotychczas zajmowany lokal na dalszy okres, pod warunkiem, że dotychczasowy najemca:
a) wziął udziału w ogłoszonym przetargu,
b) wywiązywał się dotychczas z postanowień umowy,
c) w terminie 1 dnia od zakończenia przetargu złoży oświadczenie o przyjęciu najwyższej stawki jako własnej (w przypadku nie zaproponowania najwyższej stawki).
8. Oferent, który wygra przetarg jest zobowiązany w terminie 7 dni od zakończenia przetargu do zawarcia umowy najmu której projekt stanowi załącznik nr 2 do warunków przetargu.
9. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej przelewem na rachunek bankowy SP ZOZ WSPR w Białymstoku, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok: A/s rachunku bankowego: 03 1500 1344 1213 4006 0375 0000. Kwota wadium musi znaleźć się na koncie Wynajmującego w dniu przetargu do godz. 9.45.
10. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników nie zaoferuje ceny wywoławczej lub wyższej.
11. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu pisemnego bez podania przyczyn.
12. Lokal można oglądać codziennie w godzinach 9:00 – 14:00.
13. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu znajdują się na stronie internetowej www.pogotowie.bialystok.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie SP ZOZ WSPR
w Białymstoku przy ul. Poleskiej 89.
Białystok, dnia 15 września 2023 roku.

 

Warunki przetargu.doc (78kb)