Dostawa płynów infuzyjnych na potrzeby SP ZOZ WSPR w Białymstoku

Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dostawa płynów infuzyjnych na potrzeby SP ZOZ WSPR w Białymstoku 2021/BZP 00339292/01 Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane Specyfikacja Warunków Zamówienia EOP.332.32.21 Identyfikator postępowania: ea8c274c-0996-4923-a0d9-ad810ec9c8a4 Link do strony prowadzonego postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/ea8c274c-0996-4923-a0d9-ad810ec9c8a4 Wyjaśnienia treści SWZ informacja o planowanej kwocie zamówienia informacja z otwarcia Informacja o wyborze