Konkursy ofert na lekarzy

 

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku

 

Pilnie poszukuje lekarzy do udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach umowy o pracę, bądź umowy cywilnoprawnej.

Proponujemy elastyczny grafik, we współpracy z dobrze wykwalifikowanym i doświadczonym personelem oraz ambulansem i sprzętem medycznym o najwyższym standardzie.  

Dodatkowe informacje dotyczące zatrudnienia można uzyskać pod numerem telefonu: 85 663 73 39

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania czynności lekarza systemu

OGŁOSZENIE

 

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku

Poleska 89, 15-874 Białystok, tel. (85) 663 73 01

na podstawie art. 26 ustawy z 15.04.2011 r. o działalności leczniczej

(Dz. U. 2021.711 j.t.) z późn. zm.

 Ogłasza uzupełniający konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania czynności

lekarza systemu w:

 

 1. ZPD Białystok z podstacjami,
 2. ZPD Hajnówka z podstacjami,
 3. ZPD Mońki,
 4. ZPD Siemiatycze z podstacjami,
 5. ZPD Sokółka z podstacjami

 

Przewidywany termin udzielania świadczeń zdrowotnych (czas na jaki może zostać zawarta umowa)- 01.07.2021 r. godz.7.00;8.00*-01.01.2022 r. godz.7.00; 8.00* z możliwością jej przedłużenia.

 

*dotyczy ZPD Siemiatycze z podstacjami.

 

Szacunkowa liczba ubezpieczonych i innych osób uprawnionych do świadczeń zdrowotnych na obszarze działania SP ZOZ WSPR w Białymstoku – ok. 711.000 osób.

 

Formularz ofertowy oraz inne wymagane dokumenty związane z ofertą będą dostępne

od dnia 08.06.2021 r. w Dziale Kadr i Płac SP ZOZ WSPR w Białymstoku,
ul. Poleska 89, pok. 210

oraz na stronie internetowej www.wspr.bialystok.pl

 

Składanie ofert w terminie do 16.06.2021 r.

w Dziale Kadr i Płac SP ZOZ WSPR w Białymstoku,

Poleska 89, pokój 210, tel. 85 663 73 47

 

 1. Otwarcie ofert nastąpi w dn. 17.06.2021 r. o godz.09.15.
 2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie nie dłuższym, niż do dnia 18.06.2021 r. do godz. 15.00, a wyniki będą dostępne na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej www.wspr.bialystok.pl
 3. Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo odwołania konkursu, zmiany terminu rozstrzygnięcia oraz przesunięcia terminu składania ofert – bez podania przyczyny.
 4. Oferent ma prawo do złożenia protestu w toku postępowania konkursowego i odwołania dotyczącego rozstrzygnięcia postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Termin związania ofertą kończy się 30 dnia od upływu składania ofert.

 

Białystok, 8 czerwca 2021 r.

 

Nie wpłynęły żadne oferty

 

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania czynności lekarza w zespole N

OGŁOSZENIE

 

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku

Poleska 89, 15-874 Białystok, tel. (85) 663 73 01

na podstawie art. 26 ustawy z 15.04.2011r. o działalności leczniczej

(Dz. U. 2020.295 j.t.) z późn. zm.

 ogłasza konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrotowne w zakresie wykonywania czynności lekarza w zespole sanitarnym typu „N” w:

 

 • ZPD Białystok z podstacjami w godz. 7.00-15.00 i 15.00-7.00 w dni powszednie oraz całodobowo w soboty, niedziele i święta.

 

Przewidywany termin udzielania świadczeń zdrowotnych (czas, na jaki może być zawarta umowa) –

od 1 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostanie złożona oferta od godz. 7.00 (w
przypadku, gdy istnieje pilne zapotrzebowanie na oferenta w najbliższym możliwym czasie po uzupełnieniu wszystkich niezbędnych dokumentów) do dnia 01.01.2022 r. Szacunkowa liczba ubezpieczonych i innych osób uprawnionych do świadczeń zdrowotnych na obszarze działania SP ZOZ WSPR w Białymstoku – ok. 711.000 osób.

Formularz ofertowy oraz inne wymagane dokumenty związane z ofertą będą dostępne od 13 sierpnia 2019 r. w Dziale Kadr i Płac SP ZOZ WSPR w Białymstoku, ul. Poleska 89, pok. 210.oraz na stronie internetowej www.wspr.bialystok.pl

 

 

w Dziale Kadr i Płac SP ZOZ WSPR w Białymstoku,

Poleska 89, pokój 210, tel. 85 663 73 47

 

 1. Otwarcie złożonej oferty nastąpi w terminie jednego tygodnia od daty jej złożenia, po uprzednim powołaniu komisji Zarządzeniem Dyrektora SP ZOZ WSPR w Białymstoku
 2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie dwóch dni roboczych od dnia posiedzenia Komisji w siedzibie SP ZOZ WSPR w Białymstoku, a wyniki będą dostępne na tablicy ogłoszeń w miejscu oraz na stronie internetowej www.wspr.bialystok.pl
 3. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo odwołania konkursu, zmiany terminu rozstrzygnięcia oraz przesunięcia terminu składania ofert – bez podania przyczyn.
 4. Oferent ma prawo do złożenia protestu w toku postępowania konkursowego i odwołania dotyczącego rozstrzygnięcia postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Termin związania ofertą kończy się 30 dnia od upływu składania ofert.

Białystok, 13 sierpnia 2019 r.

 

Formularz ofertowy

Regulamin

Specyfikacja

Umowa

Wzór

Załącznik do umowy

klauzula informacyjna oferenci

obowiązek informacyjny oferenci

oświadczenie o danych osobowych

 

 

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych dla lekarzy nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej wyjazdowej i ambulatoryjnej w ZPD Białystok z podstacjami

OGŁOSZENIE

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu  Opieki Zdrowotnej

Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku

Poleska 89, 15-874 Białystok, tel. (85) 663 73 01

na podstawie art. 26 ustawy z 15.04.2011 r. o działalności leczniczej

(Dz. U. 2021.711 t.j.)

 ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych:

 

 1. dla lekarzy nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej wyjazdowej i ambulatoryjnej w ZPD Białystok z podstacjami

 

Przewidywany termin udzielania świadczeń zdrowotnych (czas, na jaki może być zawarta umowa) – 01.07.2021 r. godz. 08.00– 01.01.2022 r. godz.8.00. z możliwością jej przedłużenia

Szacunkowa liczba ubezpieczonych i innych osób uprawnionych do świadczeń zdrowotnych na obszarze działania SP ZOZ WSPR w Białymstoku – ok. 711.000 osób.

 

Formularz ofertowy oraz inne dokumenty związane z ofertą będą dostępne

od dnia 08.06.2021 r. w Dziale Kadr i Płac SP ZOZ WSPR w Białymstoku ul. Poleska 89, pok. 210.

oraz na stronie internetowej www.wspr.bialystok.pl

 

Składanie ofert w terminie do 16.06.2021 r.

w Dziale Kadr i Płac SP ZOZ WSPR w Białymstoku,

Poleska 89, pokój 210, tel. 85 663 73 47 (do godz.15.00).

 

 1. Otwarcie ofert nastąpi w dn. 17.06.2021 r. o godz. 09.00.
 2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie nie dłuższym, niż do dnia 18.06.2021 r. do godz. 15.00 w siedzibie SP ZOZ WSPR w Białymstoku, a wyniki będą dostępne na stronie internetowej www.wspr.bialystok.pl
 3. Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo odwołania konkursu, zmiany terminu rozstrzygnięcia oraz przesunięcia terminu składania ofert – bez podania przyczyn.
 4. Oferent ma prawo do złożenia protestu w toku postępowania konkursowego i odwołania dotyczącego rozstrzygnięcia postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Termin związania ofertą kończy się 30 dnia od upływu składania ofert.

 

Białystok, 8 czerwca 2021 r.

 

Nie wpłynęły żadne oferty