Konkursy ofert dla lekarzy

 

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku

 

Pilnie poszukuje lekarzy do udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach umowy o pracę, bądź umowy cywilnoprawnej.

Proponujemy elastyczny grafik, we współpracy z dobrze wykwalifikowanym i doświadczonym personelem oraz ambulansem i sprzętem medycznym o najwyższym standardzie.  

Dodatkowe informacje dotyczące zatrudnienia można uzyskać pod numerem telefonu: 85 663 73 39

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania czynności lekarza w zespole N

Ogłoszenie 0 Konkursie Ofert Na Udzielenie Zamówienia Na Świadczenia Zdrowotne W Zakresie Wykonywania Czynności Lekarza W Zespole Sanitarnym Typu „N”

 

OGŁOSZENIE

 

 

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku

Poleska 89, 15-874 Białystok, tel. (85) 663 73 01

na podstawie art. 26 ustawy z 15.04.2011r. o działalności leczniczej

(Dz. U. 2022.633 j.t.) z późn. zm., ogłasza uzupełniający konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrotowne w zakresie wykonywania czynności lekarza w zespole sanitarnym typu „N” w:

 

  • ZPD Białystok z podstacjami w godz. 7.00-15.00 i 15.00-7.00 w dni powszednie oraz całodobowo w soboty, niedziele i święta.

 

Przewidywany termin udzielania świadczeń zdrowotnych (czas na jaki może zostać zawarta umowa) - 01.09.2023 r. godz.7.00 - 31.12.2023 r. z możliwością jej przedłużenia.

Szacunkowa liczba ubezpieczonych i innych osób uprawnionych do świadczeń zdrowotnych na obszarze działania SP ZOZ WSPR w Białymstoku – ok. 711.000 osób.

 

Formularz ofertowy oraz inne wymagane dokumenty związane z ofertą będą dostępne
od 4 sierpnia 2023  r. w Dziale Kadr i Płac SP ZOZ WSPR w Białymstoku, ul. Poleska 89, pok. 210.oraz na stronie internetowej www.wspr.bialystok.pl

Składanie ofert w terminie do 30.08.2023 r. godz. 9.00 drogą pocztową oraz w Dziale Kadr i Płac SP ZOZ WSPR w Białymstoku, ul. Poleska 89, pokój 210, tel. 85 663 73 47

 

  1. Otwarcie ofert nastąpi w dn. 30.08.2023 r. o godz.9.30
  2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie nie dłuższym, niż do dnia 31.08.2023 r. do godz. 15.00, a wyniki będą dostępne na stronie internetowej wspr.bialystok.pl
  3. Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo odwołania konkursu, zmiany terminu rozstrzygnięcia oraz przesunięcia terminu składania ofert – bez podania przyczyny.
  4. Oferent ma prawo do złożenia protestu w toku postępowania konkursowego i odwołania dotyczącego rozstrzygnięcia postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  5. Termin związania ofertą kończy się 30 dnia od upływu składania ofert.