Konkursy ofert dla lekarzy

 

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku

 

Pilnie poszukuje lekarzy do udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach umowy o pracę, bądź umowy cywilnoprawnej.

Proponujemy elastyczny grafik, we współpracy z dobrze wykwalifikowanym i doświadczonym personelem oraz ambulansem i sprzętem medycznym o najwyższym standardzie.  

Dodatkowe informacje dotyczące zatrudnienia można uzyskać pod numerem telefonu: 85 663 73 39

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania czynności lekarza w zespole N

Ogłoszenie O Konkursie Ofert Na Udzielenie Świadczeń Zdrowotnych W Zakresie Wykonywania Czynności Lekarza Systemu

OGŁOSZENIE

 

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku Poleska 89, 15-874 Białystok, tel. (85) 663 73 01

na podstawie art. 26 ustawy z 15.04.2011 r. o działalności leczniczej

(Dz. U. 2022.633 j.t.) z późn. zm.

 ogłasza konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania czynności

lekarza systemu w:

 

 1. ZPD Białystok z podstacjami,
 2. ZPD Bielsk Podlaski z podstacjami,
 3. ZPD Hajnówka z podstacjami,
 4. ZPD Mońki,
 5. ZPD Siemiatycze z podstacjami,
 6. ZPD Sokółka z podstacjami

 

Przewidywany termin udzielania świadczeń zdrowotnych (czas na jaki może zostać zawarta umowa)- 01.07.2023 r.- 31.12.2024 r. z możliwością jej przedłużenia.

 

 

Szacunkowa liczba ubezpieczonych i innych osób uprawnionych do świadczeń zdrowotnych na obszarze działania SP ZOZ WSPR w Białymstoku – ok. 711.000 osób.

 

Formularz ofertowy oraz inne wymagane dokumenty związane z ofertą będą dostępne

od dnia 24.05.2023 r. w Dziale Kadr i Płac SP ZOZ WSPR w Białymstoku,
ul. Poleska 89, pok. 210

oraz na stronie internetowej www.wspr.bialystok.pl

 

Składanie ofert w terminie do 07.06.2023 r.

w Dziale Kadr i Płac SP ZOZ WSPR w Białymstoku,

 1. Poleska 89, pokój 210, tel. 85 663 73 47
 2. Otwarcie ofert nastąpi w dn. 12.06.2023 r. o godz. 09.00
 3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie nie dłuższym, niż do dnia 14.06.2023 r. do godz. 15.00, a wyniki będą dostępne na stronie internetowej wspr.bialystok.pl
 4. Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo odwołania konkursu, zmiany terminu rozstrzygnięcia oraz przesunięcia terminu składania ofert – bez podania przyczyny.
 5. Oferent ma prawo do złożenia protestu w toku postępowania konkursowego i odwołania dotyczącego rozstrzygnięcia postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 6. Termin związania ofertą kończy się 30 dnia od upływu składania ofert.

Białystok, 24 maja 2023 r.

 

formularz ofertowy lekarz S doc. 56kb

regulamin.doc 72 kb

Specyfikacja lekarz S.doc 74kb

Umowa lekarz S.doc 120kb

Załącznik do umowy wzór rachunki.xls 29kb

klauzula informacyjna oferenci.docx 20kb

obowiązek informacyjny oferenci.docx 20kb

oświadczenie o danych osobowych.docx 16kb