Konkursy ofert na lekarzy

 

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku

 

Pilnie poszukuje lekarzy do udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach umowy o pracę, bądź umowy cywilnoprawnej.

Proponujemy elastyczny grafik, we współpracy z dobrze wykwalifikowanym i doświadczonym personelem oraz ambulansem i sprzętem medycznym o najwyższym standardzie.  

Dodatkowe informacje dotyczące zatrudnienia można uzyskać pod numerem telefonu: 85 663 73 39

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania czynności lekarza systemu.

OGŁOSZENIE

 

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku

Poleska 89, 15-874 Białystok, tel. (85) 663 73 01

na podstawie art. 26 ustawy z 15.04.2011 r. o działalności leczniczej

(Dz. U. 2018.2190 j.t) z późn. zm.

 ogłasza konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania czynności

lekarza systemu w:

 

 1. ZPD Białystok z podstacjami,
 2. ZPD Bielsk Podlaski z podstacjami,
 3. ZPD Hajnówka z podstacjami,
 4. ZPD Mońki,
 5. ZPD Siemiatycze z podstacjami,
 6. ZPD Sokółka z podstacjami

 

Przewidywany termin udzielania świadczeń zdrowotnych (czas na jaki może zostać zawarta umowa)- od dnia 1 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostanie złożona oferta od godz. 7.00;8.00*  do  01.01.2022 r. godz.7.00; 8.00* z możliwością jej przedłużenia.

 

*dotyczy ZPD Siemiatycze z podstacjami.

 

Szacunkowa liczba ubezpieczonych i innych osób uprawnionych do świadczeń zdrowotnych na obszarze działania SP ZOZ WSPR w Białymstoku – ok. 711.000 osób.

 

Formularz ofertowy oraz inne wymagane dokumenty związane z ofertą będą dostępne

od dnia 20.12.2019 r. w Dziale Kadr i Płac SP ZOZ WSPR w Białymstoku,
ul. Poleska 89, pok. 210

oraz na stronie internetowej www.wspr.bialystok.pl

 

Składanie ofert w terminie do 30.09.2020 r.

w Dziale Kadr i Płac SP ZOZ WSPR w Białymstoku,

 1. Poleska 89, pokój 210, tel. 85 663 73 47
 2. Otwarcie ofert nastąpi w terminie jednego tygodnia od daty jej złożenia, po uprzednim powołaniu komisji Zarządzeniem Dyrektora SP ZOZ WSPR w Białymstoku.
 3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie dwóch dni roboczych od dnia posiedzenia komisji w siedzibie SP ZOZ WSPR w Białymstoku, a wyniki będą dostępne na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej wspr.bialystok.pl
 4. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo odwołania konkursu, zmiany terminu rozstrzygnięcia oraz przesunięcia terminu składania ofert – bez podania przyczyny.
 5. Oferent ma prawo do złożenia protestu w toku postępowania konkursowego i odwołania dotyczącego rozstrzygnięcia postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 6. Termin związania ofertą kończy się 30 dnia od upływu składania ofert.

 

Białystok, 20 grudnia 2019 r.

 

1-ogłoszenie lekarz S

2-formularz ofertowy -lekarz S

3-regulamin

4-specyfikacja lekarz S

5-umowa lekarz S

6-wzór lekarz S

7-załącznik do umowy wzór rachunku

klauzula informacyjna oferenci

obowiązek informacyjny oferenci

oświadczenie o danych osobowych

 

wyniki

 

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania czynności lekarza w zespole N

OGŁOSZENIE

 

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku

Poleska 89, 15-874 Białystok, tel. (85) 663 73 01

na podstawie art. 26 ustawy z 15.04.2011r. o działalności leczniczej

(Dz. U. 2018.2190 j.t.) z późn. zm.

 ogłasza konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrotowne w zakresie wykonywania czynności lekarza w zespole sanitarnym typu „N” w:

 

 • ZPD Białystok z podstacjami w godz. 7.00-15.00 i 15.00-7.00 w dni powszednie oraz całodobowo w soboty, niedziele i święta.

 

Przewidywany termin udzielania świadczeń zdrowotnych (czas, na jaki może być zawarta umowa) –

od 1 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostanie złożona oferta od godz. 7.00 (w
przypadku, gdy istnieje pilne zapotrzebowanie na oferenta w najbliższym możliwym czasie po uzupełnieniu wszystkich niezbędnych dokumentów) do dnia 01.01.2021 r. Szacunkowa liczba ubezpieczonych i innych osób uprawnionych do świadczeń zdrowotnych na obszarze działania SP ZOZ WSPR w Białymstoku – ok. 711.000 osób.

Formularz ofertowy oraz inne wymagane dokumenty związane z ofertą będą dostępne od 13 sierpnia 2019 r. w Dziale Kadr i Płac SP ZOZ WSPR w Białymstoku, ul. Poleska 89, pok. 210.oraz na stronie internetowej www.wspr.bialystok.pl

 

Składanie ofert w terminie do 31.12.2019 r.

w Dziale Kadr i Płac SP ZOZ WSPR w Białymstoku,

Poleska 89, pokój 210, tel. 85 663 73 47

 

 1. Otwarcie złożonej oferty nastąpi w terminie jednego tygodnia od daty jej złożenia, po uprzednim powołaniu komisji Zarządzeniem Dyrektora SP ZOZ WSPR w Białymstoku
 2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie dwóch dni roboczych od dnia posiedzenia Komisji w siedzibie SP ZOZ WSPR w Białymstoku, a wyniki będą dostępne na tablicy ogłoszeń w miejscu oraz na stronie internetowej www.wspr.bialystok.pl
 3. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo odwołania konkursu, zmiany terminu rozstrzygnięcia oraz przesunięcia terminu składania ofert – bez podania przyczyn.
 4. Oferent ma prawo do złożenia protestu w toku postępowania konkursowego i odwołania dotyczącego rozstrzygnięcia postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Termin związania ofertą kończy się 30 dnia od upływu składania ofert.

Białystok, 13 sierpnia 2019 r.

 

Formularz ofertowy

Regulamin

Specyfikacja

Umowa

Wzór

Załącznik do umowy