Ogłoszenie o przetargu ustnym (licytacji) na zbycie środków trwałych

Białystok dnia 6 listopada 2015 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku ul. Poleska 89 ogłasza I przetarg ustny (licytację) na n/w środki trwałe:

1. samochód specjalny sanitarny FIAT DUCATO/AMZ – KUTNO, nr rej. BI 65313, rok produkcji 2004,
cena wywoławcza – 2.000,- zł – zwolniony z podatku VAT.
Pojazd uszkodzony w wypadku drogowym.
Przedział medyczny bez wyposażenia tj. podstawy noszy, transportera noszy, noszy, zabudowy i pozostałego wyposażenia.

2. samochód specjalny sanitarny POLONEZ DAEWOO – FSO, ( bez podstawy noszy i noszy ) nr rej. BI 92066, rok produkcji 1998, cena wywoławcza – 1.150,- zł w tym podatek VAT – 23 %.

Warunki przetargu:
1. I Przetarg na w/w środki trwałe odbędzie się w dniu 23 listopada 2015 roku o godzinie 9:00 w SP ZOZ WSPR w Białymstoku przy ul. Poleskiej 89 pok. 122.
2. II-gi przetarg odbędzie się po 3 –ch godzinach od ogłoszenia I-go przetargu – tj. o godzinie 12:00, a ceny wywoławcze na środki trwałe wyszczególnione w poz. 1 do 2 w terminie II-go przetargu zostaną obniżone do 75 % cen wywoławczych obowiązujących w terminie I-go przetargu tj.:

poz. 1 – cena wywoławcza – 1.500,- zł – zwolniony z podatku VAT.
poz. 2 – cena wywoławcza – 862,50 zł w tym podatek VAT – 23 %.

3. Środki trwałe można obejrzeć w SP ZOZ WSPR w Białymstoku ul. Pogodna 22 na 7 dni przed terminem przetargu, tj. 16 listopada 2015 roku, w godz. 800 – 1400 .
4. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej środka trwałego na rachunek bankowy SP ZOZ WSPR w Białymstoku o numerze 03 1500 1344 1213 4006 0375 0000, w dniu przetargu do godz. 8.45 w I przetargu, do godz. 11:45 w drugim przetargu.
5. Wadium przepada na rzecz Sprzedawcy, jeżeli żaden z uczestników licytacji nie zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej oraz jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta uchyli się od podpisania umowy.
6. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone po dokonaniu wyboru oferty, a oferentowi, którego oferta została przyjęta, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia środka trwałego. Nabywca, który nie uiści ceny nabycia w terminie wyznaczonym przez prowadzącego przetarg ustny (licytację) traci prawo do zakupu środka trwałego oraz złożonego wadium.
7. Oferta złożona w toku przetargu przestaje wiązać, gdy została wybrana inna oferta albo gdy przetarg został zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert.
8. Zastrzega się unieważnienie przetargu w każdym czasie bez podania przyczyn.
9. Ogłoszenie wyników przetargu nastąpi dnia 23 listopada 2015 roku na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sprzedającego.
10. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu znajdują się na stronie internetowej www.pogotowie.bialystok.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sprzedającego.
11. Osobami uprawnionymi do udzielania informacji dotyczących przetargu ustnego (licytacji) są Pan Radosław Kamoda oraz Pan Andrzej Ludkiewicz tel. 85 74 28 534.

Ogłoszenie o licytacji środków trwałych

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku ul. Poleska 89 ogłasza I przetarg ustny (licytację) na n/w środki trwałe:

 

 

 

 1. samochód specjalny sanitarny CITROEN JUMPER, nr rej. BIZ 0051, rok produkcji 1999,

cena wywoławcza – 3.444,- zł w tym podatek VAT – 23 %.

Pole numerowe numeru VIN – skorodowane.

Przedział medyczny bez wyposażenia tj. podstawy noszy, transportera noszy, noszy, zabudowy i pozostałego wyposażenia.

 

 1. samochód specjalny sanitarny CITROEN JUMPER, nr rej. BIZ 0052, rok produkcji 1999,

cena wywoławcza – 3.690,- zł w tym podatek VAT – 23 %.

Pole numerowe numeru VIN – skorodowane.

Przedział medyczny bez wyposażenia tj. podstawy noszy, transportera noszy, noszy, zabudowy i pozostałego wyposażenia.

 

 1. samochód specjalny sanitarny CITROEN JUMPER, nr rej. BIZ 0484, rok produkcji 1999,

cena wywoławcza – 3.813,- zł w tym podatek VAT – 23 %.

Pole numerowe numeru VIN – skorodowane.

Przedział medyczny bez wyposażenia tj. podstawy noszy, transportera noszy, noszy, zabudowy i pozostałego wyposażenia.

 

 1. samochód ciężarowy uniwersalny CITROEN JUMPER, nr rej. BI 10310, rok produkcji 1999,

cena wywoławcza – 4.059,- zł w tym podatek VAT – 23 %. Pole numerowe numeru VIN – skorodowane.

 

 1. samochód specjalny sanitarny FIAT DUCATO TD, nr rej. BI 31118, rok produkcji 2000,

cena wywoławcza – 3.567,- zł w tym podatek VAT – 23 %.

Pole numerowe numeru VIN – skorodowane.

Przedział medyczny bez wyposażenia tj. podstawy noszy, transportera noszy, noszy, zabudowy i pozostałego wyposażenia.

 

 1. samochód specjalny sanitarny FIAT DUCATO TD, nr rej. BI 12756, rok produkcji 2000,

cena wywoławcza – 3.444,- zł w tym podatek VAT – 23 %.

Pole numerowe numeru VIN – skorodowane.

Przedział medyczny bez wyposażenia tj. podstawy noszy, transportera noszy, noszy, zabudowy i pozostałego wyposażenia.

 

 1. samochód specjalny sanitarny FIAT DUCATO TD, nr rej. BI 12757, rok produkcji 2000,

cena wywoławcza – 3.690,- zł w tym podatek VAT – 23 %.

Pole numerowe numeru VIN – skorodowane.

Przedział medyczny bez wyposażenia tj. podstawy noszy, transportera noszy, noszy, zabudowy i pozostałego wyposażenia.

 

 1. samochód ciężarowy  FIAT DUCATO TD, nr rej. BI 00528, rok produkcji 2000,

cena wywoławcza – 3.321,- zł w tym podatek VAT – 23 %. Pole numerowe numeru VIN – skorodowane.

 1. samochód specjalny sanitarny FSO WARSZAWA POLONEZ 1,6 KAT, nr rej. BI 85647,

rok produkcji 1998, cena wywoławcza – 1.150,- zł w tym podatek VAT – 23 %.

Samochód bez wyposażenia tj. podstawy noszy, noszy oraz pozostałego wyposażenia medycznego.

 

 1. samochód osobowy FSO WARSZAWA POLONEZ CARO 1,6 , nr rej. BI 33872, rok produkcji 1996,

cena wywoławcza – 1.150,- zł w tym podatek VAT – 23 %.

 

 1. samochód osobowy DAEWOO FSO  POLONEZ CARO 1,6 KAT , nr rej. BI 50218, rok produkcji 1996,

cena wywoławcza – 1.150,- zł w   tym podatek VAT – 23 %.

 

Warunki przetargu:

 1. I Przetarg na w/w środki trwałe odbędzie się w dniu 26 czerwca 2015 roku o godzinie 9:00 w SP ZOZ WSPR w Białymstoku przy ul. Poleskiej 89 pok. 122.
 2. II-gi przetarg odbędzie się po 3 –ch godzinach od ogłoszenia I-go przetargu, a ceny wywoławcze na środki trwałe wyszczególnione w poz. 1 do 11 w terminie II-go przetargu zostaną obniżone do 75 % cen wywoławczych obowiązujących w terminie I-go przetargu tj.:

 

poz. 1   – cena wywoławcza –       2.583,- zł w tym podatek VAT – 23 %.

poz. 2   – cena wywoławcza –       2.767,50 zł w tym podatek VAT – 23 %.

poz. 3   – cena wywoławcza –       2.859,75 zł w tym podatek VAT – 23 %.

poz. 4   – cena wywoławcza –        3.044,25 zł w tym podatek VAT – 23 %.

poz. 5   – cena wywoławcza –       2.675,25 zł w tym podatek VAT – 23 %.

poz. 6   – cena wywoławcza –       2.583,- zł w tym podatek VAT – 23 %.

poz. 7   – cena wywoławcza –       2.767,50 zł w tym podatek VAT – 23 %.

poz. 8   – cena wywoławcza –       2.490,75 zł w tym podatek VAT – 23 %.

poz.9   – cena wywoławcza –       862,50 zł w tym podatek VAT – 23 %.

poz. 10 – cena wywoławcza –        862,50 zł w tym podatek VAT – 23 %.

poz. 11 – cena wywoławcza –        862,50 zł w tym podatek VAT – 23 %.

 

 1. Środki trwałe można obejrzeć w SP ZOZ WSPR w Białymstoku ul. Pogodna 22 na 7 dni przed terminem przetargu, tj. 19 czerwca 2015 roku, w godz. 800 – 1400 .
 2. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej środka trwałego na rachunek bankowy SP ZOZ WSPR w Białymstoku o numerze 03 1500 1344 1213 4006 0375 0000, w dniu przetargu do godz. 45 w I przetargu, do godz. 11:45 w drugim przetargu.
 3. Wadium przepada na rzecz Sprzedawcy , jeżeli żaden z uczestników licytacji nie zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej oraz jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta uchyli się od podpisania umowy.
 4. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone po dokonaniu wyboru oferty, a oferentowi, którego oferta została przyjęta, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia środka trwałego. Nabywca, który nie uiści ceny nabycia w terminie wyznaczonym przez prowadzącego przetarg ustny (licytację) traci prawo do zakupu środka trwałego oraz złożonego wadium.
 5. Oferta złożona w toku przetargu przestaje wiązać, gdy została wybrana inna oferta albo gdy przetarg został zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert.
 6. Zastrzega się unieważnienie przetargu w każdym czasie bez podania przyczyn.
 7. Ogłoszenie wyników przetargu nastąpi dnia 26 czerwca 2015 roku.
 8. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu znajdują się na stronie internetowej pogotowie.bialystok.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sprzedającego.

Osobami uprawnionymi do udzielania informacji dotyczących przetargu ustnego (licytacji) są Pan Radosław Kamoda oraz Pan Andrzej Ludkiewicz tel. 85 74 28 534.

 

ogłoszenie_licytacja

Ogłoszenie o wynajmie lokali użytkowy

OGŁOSZENIE

1.       Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku ogłasza przetarg pisemny na wynajem lokali użytkowych mieszczących się w budynku SP ZOZ WSPR w Białymstoku przy ul. Pogodnej 22, na okres do 3 lat.

2.       Przeznaczenie lokali:

a)       Lokal użytkowy nr 1, mieszczący się w budynku SP ZOZ WSPR w Białymstoku (hala napraw i magazyny), o łącznej powierzchni 230,60 m² – na pomieszczenie magazynowe,

b)      Lokal użytkowy nr 2, mieszczący się w budynku SP ZOZ WSPR w Białymstoku (hala napraw i magazyn), o łącznej powierzchni 65,21 m² – na pomieszczenie magazynowe,

c)       Lokal użytkowy nr 3, mieszczący się w budynku SP ZOZ WSPR w Białymstoku (budynek garaży), o łącznej powierzchni 46,70 m² – na pomieszczenie garażowe,

3.       Przetarg na w/w lokale odbędzie się w dniu 30 kwietnia 2014 roku o godzinie 9.15 w SP ZOZ WSPR w Białymstoku przy ul. Poleskiej 89  pok. 119.

4.       Wywoławcza stawka czynsz najmu za 1 m² powierzchni użytkowej miesięcznie wynosić będzie:

Ø   Za lokal użytkowy nr 1 o łącznej powierzchni 230,60 m² – 13,00 zł netto,

Ø   Za lokal użytkowy nr 2 o łącznej powierzchni 65,21 m² – 18,00 zł netto,

Ø   Za lokal użytkowy nr 3 o łącznej powierzchni 46,70 m² – 16,00 zł netto

W/w stawka zostanie powiększona o stawkę VAT w obowiązującej wysokości.

5.       Wybór oferty nastąpi wg kryteriów – najkorzystniejszej ceny czynszu wynajmu.

6.       Oferent, który złożył ofertę z najwyższą ceną brutto w wyniku przeprowadzenia pisemnego przetargu nieograniczonego wygrywa przetarg z zastrzeżeniem pkt. 7.

7.       Dotychczasowemu najemcy lub dzierżawcy przysługuje pierwszeństwo w zawarciu umowy na dotychczas zajmowany lokal na dalszy okres, pod warunkiem:

a)     wzięcia udziału w ogłoszonym przetargu,

b)     wywiązywał się dotychczas z postanowień umowy,

c)     w terminie 1 dnia od zakończenia przetargu złoży oświadczenie o przyjęciu najwyższej stawki jako własnej (w przypadku nie zaproponowania najwyższej stawki).

8.       Oferent, który wygra przetarg jest zobowiązany w terminie 7 dni od zakończenia przetargu do zawarcia umowy najmu której projekt stanowi załącznik nr 2 do warunków przetargu.

9.       Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej,  przelewem na rachunek bankowy SP ZOZ WSPR w Białymstoku, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok: A/s rachunku bankowego: KB S.A. II O / Białystok: 03 1500 1344 1213 4006 0375 0000. Kwota wadium musi znaleźć się na koncie Wynajmującego w dniu przetargu do godz. 8.45.

10.    Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników nie zaoferuje ceny wywoławczej lub wyższej..

11.    Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku zastrzega sobie prawo do unieważnienie przetargu ustnego (licytacji) bez podania przyczyn.

12.    Lokale można oglądać codziennie w godzinach 9:00 – 14:00.

13.    Szczegółowe informacje dotyczące przetargu znajdują się na stronie internetowej www.wspr.bialystok.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie SP ZOZ WSPR w Białymstoku przy ul. Poleskiej 89.

Białystok, dnia 15  kwietnia 2015 roku.

Warunki przetargu

Rozstrzygnięcie

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia

 

 

 

Na zbliżające się Święta
pragniemy złożyć życzenia
przeżywania Bożego Narodzenia
w zdrowiu, radości i ciepłej
rodzinnej atmosferze.
Kolejny zaś Nowy Rok niech będzie
czasem pokoju oraz realizacji osobistych
i zawodowych zamierzeń.

 

Dyrekcja SP ZOZ WSPR w Białymstoku

i Pracownicy

Ogłoszenie o wynajmie wolnych miejsc postojowych

OGŁOSZENIE

1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku ogłasza II przetarg pisemny na wynajem wolnych miejsc postojowych znajdujących się na posesji oraz w budynku garaży przy ul. Pogodnej 22, na okres do 3 lat.
2. Przedmiot przetargu:
a) 1 miejsce postojowe na parkingu zewnętrznym z przeznaczeniem na pojazd ciężarowy
o masie powyżej 7,5 tony o powierzchni do 48 m2 każde – wywoławcza stawka opłaty za 1 pojazd – 135 zł netto.
b) 10 miejsc postojowych na parkingu zewnętrznym z przeznaczeniem na przyczepy towarowe i campingowe powyżej 750 kg do 1500 kg o powierzchni do 30 m2 każde – wywoławcza stawka opłaty za 1 pojazd – 40 zł netto.
c) 10 miejsc postojowych na parkingu zewnętrznym z przeznaczeniem na busy i pojazdy ciężarowe o masie do 7,5 tony o powierzchni do 30 m2 każde – wywoławcza stawka opłaty za 1 pojazd – 100 zł netto.
d) 10 miejsc postojowych na parkingu zewnętrznym z przeznaczeniem na przyczepy towarowe i campingowe do 750 kg o powierzchni do 30 m2 każde – wywoławcza stawka opłaty za 1 pojazd – 34 zł netto.
e) 10 miejsc postojowych na parkingu zewnętrznym z przeznaczeniem na pojazdy osobowe
o powierzchni do 12 m2 każde – wywoławcza stawka opłaty za 1 pojazd – 68 zł netto.
f) 10 miejsc postojowych na parkingu zewnętrznym z przeznaczeniem na motocykle
o powierzchni do 4 m2 każde – wywoławcza stawka opłaty za 1 pojazd – 34 zł netto.
g) 10 miejsc postojowych w budynku garaży z przeznaczeniem na pojazdy osobowe
o powierzchni do 12 m2 każde – wywoławcza stawka opłaty za 1 pojazd – 100 zł netto.
h) 10 miejsc postojowych w budynku garaży z przeznaczeniem na motocykle o powierzchni do 4 m2 każde – wywoławcza stawka opłaty za 1 pojazd – 51 zł netto.
W/w stawka zostanie powiększona o stawkę VAT w obowiązującej wysokości.
3. Przetarg na w/w lokale odbędzie się w dniu 30 grudnia 2014 roku o godzinie 10.15 w SP ZOZ WSPR w Białymstoku przy ul. Poleskiej 89 pok. 119.
4. Wybór oferty nastąpi wg kryteriów – najkorzystniejszej ceny czynszu wynajmu.
5. Oferent, który zaproponował najwyższą ceną netto w wyniku przeprowadzenia przetargu wygrywa przetarg.
6. Oferent, który wygra przetarg jest zobowiązany w terminie 14 dni od zakończenia przetargu do zawarcia umowy najmu której projekt stanowi załącznik nr 2 do warunków przetargu.
7. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej przelewem na rachunek bankowy SP ZOZ WSPR w Białymstoku, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok: A/s rachunku bankowego: KB S.A. II O / Białystok: 03 1500 1344 1213 4006 0375 0000. Kwota wadium musi znaleźć się na koncie Sprzedającego w dniu przetargu do godz. 10:00.
8. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników nie zaoferuje ceny wywoławczej lub wyższej.
9. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku zastrzega sobie prawo do unieważnienie przetargu bez podania przyczyn.
10. Miejsca postojowe można oglądać codziennie w godzinach 9:00 – 14:00.
11. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu znajdują się na stronie internetowej www.wspr.bialystok.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie SP ZOZ WSPR w Białymstoku przy ul. Poleskiej 89.
Białystok, dnia 15 grudnia 2014 roku.

Warunki przetargu