Ogłoszenie o Konkursie Ofert Na Udzielenie Świadczeń Zdrowotnych W Zakresie Wykonywania Czynności Pielęgniarki/Pielęgniarza (położnych) zespole sanitarnym typu „N” w ZPD Białymstoku z podstacjami.

Ogłoszenie o Konkursie Ofert Na Udzielenie Świadczeń Zdrowotnych W Zakresie Wykonywania Czynności Pielęgniarki/Pielęgniarza (położnych) zespole sanitarnym …Czytaj więcej…

Ogłoszenie 0 Konkursie Ofert Na Udzielenie Zamówienia Na Świadczenia Zdrowotne W Zakresie Wykonywania Czynności Lekarza W Zespole Sanitarnym Typu „N”

OGŁOSZENIE Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku ul. Poleska 89, 15-874 Białystok, tel. (85) 663 73 01 na podstawie art. 26 ustawy z 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2021.711 j.t.) Ogłasza konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania czynności lekarzaw zespole sanitarnym typu „N”…Czytaj więcej…

EOP.332.24.23 Dostawa materiałów medycznych i środków Dezynfekcyjnych

Ogłoszenie o zamówieniu   [.pdf,  462 KB]

Specyfikacja Warunków Zamówienia EOP.332.24.23  [.pdf, 739 KB]

Załączniki do SWZ w wersji edytowalnej [.docx,  104 KB]

Identyfikator postępowania: ocds-148610-4c82e2ee-8e83-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

Link strony internetowej prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-4c82e2ee-8e83-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia    [.pdf,  331 KB]

informacja o planowanej kwocie zamówienia  [.pdf,  48 KB]

informacja z otwarcia   [.pdf, 270 KB]

informacja o unieważnieniu cz. 1, 5, 7   [.pdf, 311 KB]

informacja o wyborze ofert, odrzuceniu i unieważnieniu   [.pdf,  738 KB]