Dostawa materiałów medycznych i środków dezynfekcyjnych EOP.332.23.23

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane [.pdf, 462 KB]

Specyfikacja Warunków Zamówienia EOP.332.23.23 [.pdf, 737 KB]

Link do strony prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-e0422020-7ee3-11ee-9aa3-96d3b4440790

Identyfikator postępowania: ocds-148610-e0422020-7ee3-11ee-9aa3-96d3b4440790

Załącznik nr 1 do SWZ – Formularz ofertowy [.docx, 24 KB]

Załącznik nr 2 do SWZ – Oświadczenie o spełnianiu warunków oraz niepodleganiu wykluczeniu [.docx, 20 KB]

Załącznik nr 3 do SWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia Formularz cenowy [.docx, 19 KB]

Załącznik nr 4 do SWZ – Projekt Umowy [.docx, 28 KB]

Załącznik nr 5 do SWZ – Klauzula RODO [.docx, 16 KB]

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia     [.pdf,   319 KB]

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia 2    [.pdf,   310 KB]

Informacja o kwocie [.pdf 64,6 KB]

Informacja o unieważnieniu    [.pdf, 325 KB]