Przetarg nieograniczony na dostawę gazików do dezynfekcji

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku:
Dostawa gazików do dezynfekcji
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, którychdziałalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie
marginalizowanych Nie

Ogłoszenie opublikowane EOP.332.32.20

SIWZ EOP.332.32.20

KluczPub_Oferta_PostepowanieID_b67d2225-005c-4f18-a66e-c51823238443

Identyfikator postępowania    b67d2225-005c-4f18-a66e-c51823238443

Wyjaśnienia treści SIWZ EOP.332.32.20

Informacja z otwarcia EOP.332.32.20

Informacja o wyborze EOP.332.32.20