Rada Społeczna

Uchwałą nr 282/5286/2022  Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 04.08.2022r. w sprawie powołania Rady Społecznej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku powołano nowy skład Rady Społecznej.

Skład Rady Społecznej SP ZOZ WSPR w Białymstoku:

Dominik Maślach-Przewodniczący

Członkowie:

Danuta Dakowicz

Jarosław Danowski

Henryk Dębowski

Adam Dębski

Bożena Granacka

Piotr Jankowski

Jerzy Robert Ładny

Eugeniusz Muszyc

Bogusław Poniatowski

Marek Jerzy Rozmus

Mirosław Sadowski

Mirosław Sienkiewicz

Karol Tylenda

Rada Społeczna Zakładu jest organem inicjującym i opiniodawczym dla organów Województwa Podlaskiego oraz organem doradczym Dyrektora.

Radę Społeczną powołuje i odwołuje oraz zwołuje jej pierwsze posiedzenie Zarząd Województwa Podlaskiego.

Kadencja Rady Społecznej trwa 4 lata.

W skład Rady wchodzą:

jako przewodniczący  – Marszałek Województwa Podlaskiego lub osoba przez niego wyznaczona,

jako członkowie  –  przedstawiciel Wojewody Podlaskiego, przedstawiciele wybrani przez Sejmik Województwa Podlaskiego w liczbie nieprzekraczającej 15 osób.

Zadania Rady określa Ustawa.