Rada Społeczna

Uchwałą nr 51/792/2019  Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 25.06.2019r. w sprawie powołania Rady Społecznej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku powołano nowy skład Rady Społecznej. Uchwałami nr 167/2790/2020 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 03.12.2020r. i 196/3355/2021 z dnia 08.04.2021r. dokonano zmian w składzie członkowskim. Poniżej aktualny skład członkowski.

Skład Rady Społecznej SP ZOZ WSPR w Białymstoku:

Dominik Maślach-Przewodniczący

Członkowie:

Danuta Dakowicz

Jarosław Danowski

Henryk Dębowski

Bożena Granacka

Piotr Jankowski

Jerzy Robert Ładny

Marcin Moskwa

Eugeniusz Muszyc

Bogusław Poniatowski

Mirosław Sadowski

Mirosław Sienkiewicz

Karol Tylenda

Wojciech Wierciński

Rada Społeczna Zakładu jest organem inicjującym i opiniodawczym dla organów Województwa Podlaskiego oraz organem doradczym Dyrektora.

Radę Społeczną powołuje i odwołuje oraz zwołuje jej pierwsze posiedzenie Zarząd Województwa Podlaskiego.

Kadencja Rady Społecznej trwa 4 lata.

W skład Rady wchodzą:

jako przewodniczący  – Marszałek Województwa Podlaskiego lub osoba przez niego wyznaczona,

jako członkowie  –  przedstawiciel Wojewody Podlaskiego, przedstawiciele wybrani przez Sejmik Województwa Podlaskiego w liczbie nieprzekraczającej 15 osób.

Zadania Rady określa Ustawa.