Rada Społeczna

Uchwałą nr 51/792/2019  Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 25.06.2019r. w sprawie powołania Rady Społecznej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku powołano nowy skład Rady Społecznej. Uchwałą nr 167/2790/2020 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 03.12.2020r. dokonano zmiany w składzie członkowskim. Poniżej aktualny skład członkowski.

 

Skład Rady Społecznej SP ZOZ WSPR w Białymstoku:

 

Dominik Maślach-Przewodniczący

 

Członkowie:

Danuta Dakowicz

Jarosław Danowski

Henryk Dębowski

Bożena Granacka

Piotr Jankowski

Marcin Moskwa

Eugeniusz Muszyc

Bogusław Poniatowski

Mirosław Sadowski

Mirosław Sienkiewicz

Karol Tylenda

Wojciech Wierciński

 

Rada Społeczna Zakładu jest organem inicjującym i opiniodawczym dla organów Województwa Podlaskiego oraz organem doradczym Dyrektora.

Radę Społeczną powołuje i odwołuje oraz zwołuje jej pierwsze posiedzenie Zarząd Województwa Podlaskiego.

Kadencja Rady Społecznej trwa 4 lata.

 

W skład Rady wchodzą:

jako przewodniczący  – Marszałek Województwa Podlaskiego lub osoba przez niego wyznaczona,

jako członkowie  –  przedstawiciel Wojewody Podlaskiego, przedstawiciele wybrani przez Sejmik Województwa Podlaskiego w liczbie nieprzekraczającej 15 osób.

Zadania Rady określa Ustawa.