Informacje ogólne

NIP 542-25-03-045            REGON 050622576

Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000179636

SP ZOZ WSPR w Białymstoku jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą, działającym w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

SP ZOZ WSPR w Białymstoku posiada osobowość prawną.

Podstawą prawną działalności Zakładu jest ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2024.799 t.j. z późn. zm.) oraz Statut i Regulamin Organizacyjny SP ZOZ WSPR w Białymstoku.

  • Statut;
  • Regulamin Organizacyjny;
  • Wykaz aktów prawnych;

Uprawnienia podmiotu tworzącego SP ZOZ WSPR w Białymstoku wykonuje Województwo Podlaskie.

Krótka historia:

W dniu 24 maja 1991 roku na podstawie § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia19 maja 1982 r. w sprawie organizacji i zadań zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 15, poz. 121 ze zm.) Wojewoda Białostocki zarządzeniem nr 77/91 utworzył Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku, która stała się zakładem społecznym służby zdrowia stanowiącym samodzielna jednostkę organizacyjna i budżetową podległą Wojewodzie. Z tym dniem WSPR w Białymstoku przejęła zadania i środki związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w zakresie pomocy doraźnej, realizowane dotychczas przez Dział Pomocy Doraźnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku i Oddział Pomocy Doraźnej Terenowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Białymstoku. Od tego czasu WSPR w Białymstoku podlegała różnym przekształceniom. W roku 1998 przekształcono jednostkę budżetową Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku w Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku. Z dniem 1 czerwca 2002 roku Uchwałą Sejmiku Województwa Podlaskiego nastąpiło kolejne przekształcenie jednostki poprzez włączenie do jej struktury Kolumny Transportu Sanitarnego w Białymstoku. W takim kształcie prawnym jednostka funkcjonuje do dziś, aczkolwiek w jej działalności cały czas dokonywane są pozytywne zmiany m.in. w zakresie finansów, zarządzania, podnoszenia kwalifikacji personelu oraz jakości świadczonych usług.

Czym się zajmujemy?

Jesteśmy podmiotem leczniczym obejmującym swoim zasięgiem pomocy ponad 700 tys. mieszkańców województwa podlaskiego. Swoje usługi SP ZOZ WSPR w Białymstoku świadczy na terenie powiatów: Miasta Białystok, białostockiego, bielskiego, hajnowskiego, monieckiego, siemiatyckiego i sokólskiego. SP ZOZ WSPR w Białymstoku prowadzi działalność leczniczą polegającą na udzielaniu świadczeń zdrowotnych oraz promocji zdrowia z zakresu ratownictwa medycznego w ramach kontraktu zawartego z Podlaskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia, finansowanego z budżetu państwa. Obecnie Zakład dysponuje 34 zespołami ratownictwa medycznego (10 specjalistycznych „S” oraz 24 podstawowych „P”).

Dzięki ciągłemu rozwojowi oraz właściwemu zarządzaniu przez wykwalifikowaną kadrę, Zakład rozwija się i z roku na rok poprawia swój wynik finansowy. Inwestuje również w nowy, wysokospecjalistyczny tabor samochodowy oraz nowoczesny sprzęt medyczny.

Ponadto w ramach działalności statutowej Zakład świadczy szerokiego zakresu usługi transportu medycznego i sanitarnego z wykorzystaniem wyspecjalizowanych środków transportu oraz wysoko wykwalifikowanej kadry medycznej. Zakład zapewnia we własnym zakresie obsługę techniczną swojej floty, a także świadczy usługi motoryzacyjne, przeglądy rejestracyjne i diagnostyczne pojazdów samochodowych dla klientów zewnętrznych. Zapewniamy też obsługę małych firm. W strukturze Zakładu posiadamy też Podlaskie Centrum Edukacji Medycyny Ratunkowej, które świadczy usługi w zakresie szkoleń i kursów zarówno dla osób fizycznych jak i dla firm czy też innych jednostek służby zdrowia, instytucji i podmiotów gospodarczych. Kursy prowadzone są w nowoczesnych salach wykładowych i ćwiczeniowych oraz przy użyciu nowoczesnego sprzętu do nauki. Osoby prowadzące zajęcia w PCEMR posiadają stosowne uprawnienia i certyfikaty oraz stale podnoszą swoje kwalifikacje.

Szczegółowy zakres i rodzaje usług świadczonych przez Zakład reguluje Statut oraz Regulamin Organizacyjny SP ZOZ WSPR w Białymstoku.

Informacja o zakresie działalności SP ZOZ WSPR w Białymstoku w postaci tekstu odczytywanego maszynowo: