Deklaracja Dostępności

Deklaracja dostępności

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://www.pogotowie.bialystok.pl / http://www.wspr.bialystok.pl

Data publikacji strony internetowej: 2003-09-23 .

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-03-31 .

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych tj.

– część plików nie jest dostępnych cyfrowo, nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR

– brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,

Wyłączenia:

– mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

– materiały i dokumenty które zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-31 .

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Dariusz Pietruczuk, d.pietruczuk@wspr.bialystok.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 85 66 37 369. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa:

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

https://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna:

Budynek SP ZOZ WSPR w Białymstoku przy ul. Poleskiej 89 jest dostępny dla osób z niepełnosprawnością.

Istnieje możliwość umówienia spotkania z Interesantem na parterze. Najbardziej dogodne wejście znajduje się od ul. Botanicznej.

Przed budynkiem SP ZOZ WSPR w Białymstoku znajdują się 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

Toaleta dla osób poruszających się na wózku znajduje się na parterze. W budynku mieści się winda głośnomówiąca z napisami w alfabecie brajla.

Istnieje możliwość zaprowadzenia osoby niewidomej do konkretnego wydziału/oddziału.

Dla klientów głuchoniemych dostępny jest tłumacz języka migowego.

Punkt informacyjny/portiernia znajduje się na wprost wejścia po lewej stronie.