Akty prawne

Zakład działa na podstawie:

  1. ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2018.2190 t.j. z późn. zm.),
  2. ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. 2019.993 t.j. z późn. zm.),
  3. ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2018.1510 t. j. z późn. zm.),
  4. ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 2019.351 t.j. z późn zm.),
  5. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2019.869 t.j. z późn. zm.),
  6. innych przepisów regulujących działalność samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i Państwowego Ratownictwa Medycznego,
  7. Statutu SP ZOZ WSPR w Białymstoku