Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym
przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego

Podniesienie jakości działań SP ZOZ WSPR w Białymstoku związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19 i innych chorób zakaźnych poprzez zakup 3 ambulansów medycznych z wyposażeniem

Podniesienie jakości działań SP ZOZ WSPR w Białymstoku związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19 i innych chorób zakaźnych poprzez zakup 2 ambulansów medycznych z wyposażeniem

Usługa kompleksowego sprzątania pomieszczeń budynku SP ZOZ WSPR w Białymstoku przy ul. Poleskiej 89 i ul. Pogodnej 22

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00284630/01 z dnia 2021-11-25 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Usługa kompleksowego sprzątania pomieszczeń budynków SP ZOZ WSPR w Białymstoku przy ul. Poleskiej 89 i ul. Pogodnej 22 Specyfikacja Warunków Zamówienia EOP.332.31.21 Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane Identyfikator postępowania: ba927b93-3834-41e4-906d-2235ba1c776f Link do strony prowadzonego postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/ba927b93-3834-41e4-906d-2235ba1c776f

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania czynności lekarza w zespole sanitarnym typu „N”

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku Poleska 89, 15-874 Białystok, tel. (85) 663 73 01 na podstawie art. 26 ustawy z 15.04.2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2021.711 j.t.) z późn. zm.  ogłasza konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania czynności lekarza w zespole sanitarnym typu „N”…Czytaj więcej…

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania czynności pielęgniarki/pielęgniarza /(położnych) w zespole sanitarnym typu „N”

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu  Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku Poleska 89, 15-874 Białystok, tel. (85) 6526714 na podstawie art. 26 ustawy z 15.04.2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2021.711 t.j.)  ogłasza konkurs ofert na udzielanie zamówienia na świadcznia zdrowotne:   dla pielęgniarek/pielęgniarzy/(położnych) w zespole sanitarnym typu „N” w ZPD Białymstoku z  podstacjami….Czytaj więcej…