Projekty unijne

Projekt: "We move the borders - cross-border cooperation between Poland and Lithuania" tłumacz: "Przesuwamy granice - współpraca transgraniczna między Polską, a Litwą" realizowany w ramach Programu INTERREG V-A Litwa - Polska.

Realizacja projektu obejmuje 2 regiony przygraniczne: Polskę i Litwę i angażuje partnerów: SP ZOZ WSPR w Białymstoku oraz Pogotowie Ratunkowe Republiki Litewskiej.

Czas trwania: 18 miesięcy od 01.04.2024 r. do 30.09.2025 r.

Partner Wiodący: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku

Budżet: 557.353,20 EUR

Wartość dofinansowania z EFRR: 445.882,56 EUR Ogólnym celem projekt jest poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego osób mieszkających na obszarach wiejskich w powiecie białostockim i sokólskim oraz w powiecie Jonava (na Litwie), w tym w sytuacjach nadzwyczajnych i kryzysowych.

 

Zapytanie Ofertowe Na Dostawę Zestawu Fantomów Do Nauki Pierwszej Pomocy Przedmedycznej
Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie zajęć jako wykładowca dla personelu medycznego

 

 

Zgłaszanie nadużyć finansowych
Prawo złożenia skargi przeciwko naruszeniu prawa unijnego i prawa krajowego, które wdraża prawo unijne, jest powszechne i przysługuje każdemu. Dlatego Krajowy Kontroler Programu Współpracy INTERREG VI-A 2021-2027 Litwa-Polska przykładając dużą wagę do działań zgodnych z obowiązującymi regulacjami, uruchomił mechanizm kontroli polegający na umożliwieniu zgłoszenia takiej informacji każdej osobie (również  anonimowej), która podejrzewa wystąpienia nadużycia.
UWAGA! Zgłoszenia (głównie  anonimowe), które będą niepełne i nie będzie możliwości uzupełnienia otrzymanych informacji, pozostawimy nierozpatrzone ze względów formalnych.
Zgłoś nadużycie w Programie/projekcie
Jeżeli natknęli się Państwo na jakikolwiek rodzaj nadużycia finansowego, korupcji i/lub konfliktu interesu, w związku z wdrażaniem Programu czy realizacji projektu, będziemy wdzięczni za informację o tym fakcie. Zgłoszenia można dokonać:
 • do SP ZOZ WSPR w Białymstoku:
  • na adres poczty elektronicznej pracowników obsługujących Program: naduzycia@wspr.bialystok.pl
  • pocztą tradycyjną pismem na adres: SP ZOZ WSPR w Białymstoku, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok - z dopiskiem „Nadużycia"
 • do Koordynatora Programów Interreg:
  • Elektronicznie, mailem pod adresem Nieprawidłowości.EWT@mfipr.gov.pl
  • Pocztą tradycyjną, pismem na adres: Departament Współpracy Terytorialnej; Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej; ul. Wspólna 2/4; 00-926 Warszawa
 • do służb Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF). Informacje na temat zgłaszania spraw do OLAF znajdziesz na jego stronie. (Zgłoszenie do OLAF można przesłać w jednym z 24 języków Unii Europejskiej. Na stronie OLAF jest możliwość wyboru języka)
  • za pomocą elektronicznego Systemu Powiadamiania o Nadużyciach – FNS dostępnego na stronie internetowej: https://fins.olaf.europa.eu
  • pocztą tradycyjną, pismem pod adresem OLAF: European Anti-Fraud Office European Commission; Rue de la Loi, 200; 1049 Bruxelles/Brussel; Belgique/Belgiё
  • elektronicznie, mailem pod adresem OLAF-FMB-SPE@ec.europa.eu
Zasady postępowania ze zgłoszeniami
W naszym Zakładzie zgłoszenia nadużyć traktujemy priorytetowo, mają one zawsze charakter poufny, zapewniający bezpieczeństwo osobom zgłaszającym. Wariant anonimowy przeznaczony jest dla osób, które w wyniku zgłoszenia obawiają się negatywnych konsekwencji.
Wprowadziliśmy następujące zasady postępowania ze zgłoszeniami:
 • Rozpatrzymy każde zgłoszenie zgodnie z procedurami obowiązującymi w programie oraz przepisami prawa.
 • Każde zgłoszenie, które zostanie dostarczone na podaną skrzynkę e-mailową, obejmiemy ochroną przed udostępnieniem osobom nieuprawnionym. Informacje, które mogłyby umożliwić identyfikację sygnalisty, obejmiemy ochroną na etapie wyjaśniania sprawy, podczas prowadzenia ewentualnych działań następczych oraz w przyszłości. Informacje takie będziemy udostępniać wyłącznie uprawnionym urzędnikom oraz funkcjonariuszom odpowiednich służb.
•          Zanonimizujemy zgłoszenie, jeśli osoba, która je przekazała, wyrazi chęć pozostania anonimową. Oznacza to, że przed ewentualnym przekazaniem zgłoszenia właściwym służbom w celu wyjaśnienia sprawy, ze zgłoszenia usuniemy dane osobowe i inne cechy, które pozwoliłyby zidentyfikować tożsamość sygnalisty.

 

Podniesienie jakości działań SP ZOZ WSPR w Białymstoku związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i innych chorób zakaźnych poprzez zakup 2 ambulansów medycznych z wyposażeniem

 

2021-2022

 

Strona projektu


Podniesienie jakości działań SP ZOZ WSPR w Białymstoku związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i innych chorób zakaźnych poprzez zakup 3 ambulansów medycznych z wyposażeniem

 

2020-2021

 

Strona projektu


 

Termomodernizacja

 

2019-2020

Projekt zakłada termomodernizację budynków mieszczących się przy ul. Pogodnej 22 w Białymstoku. W ramach prac termomodernizacyjnych zaplanowano: modernizację oświetlenia oraz instalację kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych; przebudowę ścian zewnętrznych oraz dachu budynku z rozbiórką części świetlików dachowych, budowę instalacji wentylacji mechanicznej.

Strona projektu


Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego

2009

Projekt współfinansowany ze środków EFRR w ramach POIiŚ pn. „Poprawa jakości systemu ratownictwa medycznego województwa podlaskiego poprzez wymianę ambulansów specjalistycznych w SP ZOZ WSPR w Białymstoku”

W ramach projektu zakupiono 7 nowoczesnych ambulansów medycznych wraz z wyposażeniem i sprzętem medycznym.

b1

2009-2010

Projekt pn. „Kurs doskonalący dla ratowników medycznych”. Projekt współfinansowany ze środków EFS w ramach POKL.

W ramach projektu przeszkolono 115 ratowników medycznych i 95 pielęgniarek i położnych z terenu województwa podlaskiego.

logo_POKL

 

2013 - 2015

Partner w projekcie pn. „Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie”. Projekt jest współfinansowany ze środków EFRR w ramach RPOWP Osi Priorytetowej IV Społeczeństwo Informacyjne i budżetu państwa.

 

 

 

Strona internetowa Projektu