Projekty unijne

Projekt: "We move the borders - cross-border cooperation between Poland and Lithuania" tłumacz: "Przesuwamy granice - współpraca transgraniczna między Polską, a Litwą" realizowany w ramach Programu INTERREG V-A Litwa - Polska.

Realizacja projektu obejmuje 2 regiony przygraniczne: Polskę i Litwę i angażuje partnerów: SP ZOZ WSPR w Białymstoku oraz Pogotowie Ratunkowe Republiki Litewskiej.

Czas trwania: 18 miesięcy od 01.04.2024 r. do 30.09.2025 r.

Partner Wiodący: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku

Budżet: 557.353,20 EUR

Wartość dofinansowania z EFRR: 445.882,56 EUR Ogólnym celem projekt jest poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego osób mieszkających na obszarach wiejskich w powicie białostockim i sokólskim oraz w powiecie Jonava (na Litwie), w tym w sytuacjach nadzwyczajnych i kryzysowych.

 

Podniesienie jakości działań SP ZOZ WSPR w Białymstoku związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i innych chorób zakaźnych poprzez zakup 2 ambulansów medycznych z wyposażeniem

 

2021-2022

 

Strona projektu


Podniesienie jakości działań SP ZOZ WSPR w Białymstoku związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i innych chorób zakaźnych poprzez zakup 3 ambulansów medycznych z wyposażeniem

 

2020-2021

 

Strona projektu


 

Termomodernizacja

 

2019-2020

Projekt zakłada termomodernizację budynków mieszczących się przy ul. Pogodnej 22 w Białymstoku. W ramach prac termomodernizacyjnych zaplanowano: modernizację oświetlenia oraz instalację kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych; przebudowę ścian zewnętrznych oraz dachu budynku z rozbiórką części świetlików dachowych, budowę instalacji wentylacji mechanicznej.

Strona projektu


Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego

2009

Projekt współfinansowany ze środków EFRR w ramach POIiŚ pn. „Poprawa jakości systemu ratownictwa medycznego województwa podlaskiego poprzez wymianę ambulansów specjalistycznych w SP ZOZ WSPR w Białymstoku”

W ramach projektu zakupiono 7 nowoczesnych ambulansów medycznych wraz z wyposażeniem i sprzętem medycznym.

b1

2009-2010

Projekt pn. „Kurs doskonalący dla ratowników medycznych”. Projekt współfinansowany ze środków EFS w ramach POKL.

W ramach projektu przeszkolono 115 ratowników medycznych i 95 pielęgniarek i położnych z terenu województwa podlaskiego.

logo_POKL

 

2013 - 2015

Partner w projekcie pn. „Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie”. Projekt jest współfinansowany ze środków EFRR w ramach RPOWP Osi Priorytetowej IV Społeczeństwo Informacyjne i budżetu państwa.

 

 

 

Strona internetowa Projektu